NEWSLETTER - Sierpień 2012 www.wbwlegal.pl

Szanowni Państwo,

przedstawiamy sierpniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW. W tym miesiącu prezentujemy Państwu zagadnienia z zakresu prawa podatkowego, korporacyjnego oraz prawa papierów wartościowych. W pierwszej kolejności chcemy podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi tego, w jaki sposób sądy administracyjne z perspektywy podatkowej traktują dochód uzyskany przez akcjonariuszy spółki komandytowo- akcyjnej z tytułu wypłaty dywidend. W dalszej kolejności, kontynuując  systematycznie przedstawianą w poprzednich edycjach serię zagadnień związanych z działalnością fiskusa, prezentujemy temat rozpoczęty w zeszłym wydaniu newslettera- nowelizację ustawy o podatku VAT.  
W trakcie lektury mogą Państwo także dowiedzieć się, jakie zdaniem Sądu Najwyższego są warunki skutecznego złożenia rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki akcyjnej. Zaprezentujemy także zarys projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzający do ułatwienia rejestracji spółek. Zainteresować może też Państwa wyrok Sądu Najwyższego, który wyjaśnia jeden z aspektów prawa wekslowego.

Życzymy miłej lektury, zespól Kancelarii.

 


Wyrok WSA w Gliwicach w sprawie opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę komandytowo-akcyjną


10 lipca 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że dochód spółki kapitałowej będącej jednocześnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”) podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysków.

W omawianej sprawie stronami sporu była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca akcjonariuszem SKA i Dyrektor Izby Skarbowej działający w imieniu Ministra Finansów. Spółka podnosiła, że jej dochód jako akcjonariusza spółki SKA powstanie w momencie formalnego zatwierdzenia podziału zysku SKA. Jako że dywidenda zostanie wypłacona po zakończeniu roku podatkowego i dokonaniu podziału zysku wobec tego  spółka nie będzie w trakcie roku osiągała przychodu z tytułu udziału w zyskach SKA, a co za tym idzie, nie będzie na niej ciążył obowiązek wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.  

Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił powyższego stanowiska, twierdząc iż nie można przyjąć, że akcjonariusz SKA ma rozliczać się w ten sam sposób jak akcjonariusz spółki akcyjnej, czyli opodatkować raz w roku dochód w postaci dywidend. Swoją tezę organ podatkowy uzasadniał tym, że ustawodawca różnicuje zasady opodatkowania z tytułu uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną (SKA) i uczestniczenia w spółce będącej osobą prawną (spółka akcyjna).

Sąd dokonując analizy zagadnienia przychylił się do stanowiska spółki. W uzasadnieniu powołano się na wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 roku (sygn. akt II FSP 1/11). Sąd wskazał, iż ogólną zasadą obowiązującą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest powstanie przychodu do opodatkowania z chwilą faktycznego otrzymania pieniędzy lub wartości pieniężnych, czyli po podziale zysków. Wcześniej akcjonariusz nie może uzyskać swojego udziału w zyskach, nie posiada nawet roszczenia do spółki o jego wypłatę. Stąd też, konkluduje sąd, przychód akcjonariusza SKA nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidend.  

Jerzy Kozerski, prawnikNowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)


W zeszłym miesiącu pisaliśmy o proponowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów. W aktualnym wydaniu newslettera chcemy powrócić do tego wątku, uwzględniając jednak różnice, jakie pojawiły się w projekcje w wyniku uzgodnień międzyresortowych. Omawiane modyfikacje znalazły odzwierciedlenie w projekcie zmiany ustawy o podatku VAT z dnia 10 sierpnia 2012 roku, który został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.  

Porównując obydwa projekty, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zmianie uległa koncepcja momentu powstania obowiązku podatkowego. Aktualny projekt zakłada, iż obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi, Ministerstwo odeszło zatem od pomysłu, że obowiązek podatkowy powstaje z końcem miesiąca, w którym doszło na przykład do wydania towaru.

Omawiany projekt zakłada dodanie kilku definicji legalnych, między innymi planowane jest precyzyjne określenie terminów „faktura” i „faktura elektroniczna”. Kluczową cechą odróżniającą fakturę elektroniczną od zwykłej, będzie to, że ma ona zostać wystawiona i dostarczona w formacie elektronicznym, obie jednak będą musiały zawierać elementy określone we właściwych przepisach. Aby faktura elektroniczna mogła zostać uznana za wystawioną, musi zostać udostępniona odbiorcy, przez co należy rozumieć np. przesłanie faktury na bezpieczną skrzynkę mailową.
Planowane jest także podniesienie limitu tzw. prezentów o małej wartości. Dotychczas ich maksymalna wartość wynosiła 100 zł w skali roku lub 10 zł jednorazowo. W obecnym projekcie zakłada się podniesienie tych wartości do odpowiednio 160 zł i 20 zł.

Zmianie ma także ulec definicja podstawy opodatkowania. W aktualnym stanie prawnym podstawa opodatkowania w przypadku VAT to obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Nowelizacja zakłada, że za podstawę opodatkowania będzie można uznać wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jerzy Kozerski, prawnikUproszczenie procesu rejestracji spółek


Resort sprawiedliwości zaproponuje zmiany mające na celu usprawnienie rejestracji określonych typów spółek. Polegać mają one na likwidacji obowiązku składania wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i zgłoszenia płatnika składek ZUS. Nie będzie również wymagane złożenie zgłoszenia o nadanie numeru identyfikacyjnego (NIP).

Zgodnie z planowanymi zmianami Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny a także urzędy skarbowe będą powiadamiane automatycznie przez sąd rejestrowy o dokonaniu wpisu danej spółki w KRS. Będzie to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym, polegającym na powiązaniu powyższych instytucji kompatybilnym systemem informatycznym. 

Powyższy projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, którym Rada Ministrów ma zająć się jeszcze jesienią tego roku, jest zmianą oczekiwaną od dawna. Często dochodzi bowiem do sytuacji, w której informacje wymagane w wyżej wskazanych wnioskach powtarzają się, zaś duża liczba dodatkowych formularzy komplikuje i tak nieoczywisty – szczególnie dla nieprofesjonalisty – proces rejestracji spółki.

Zmiana ma dotyczyć spółek osobowych oraz spółki akcyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie objęta planowaną nowelizacją, gdyż od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość zarejestrowania w spółki z o.o. przez Internet, bez konieczności składania papierowych formularzy. Proces taki wymaga jednak posiadania odpowiedniego konta w systemie rejestracji nie tylko przez osobę składającą wniosek, ale także przez każdego ze wspólników.

Jerzy Kozerski, prawnik


 

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

 

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej jest skuteczne z chwilą złożenia rezygnacji temu organowi, który zgodnie ze statutem spółki powołał członków rady nadzorczej.

Dnia 9 maja 2012 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygnaturze akt V CSK 223/11, w którym rozważa skuteczność oświadczenia o rezygnacji z pełnionego stanowiska członka rady nadzorczej, złożonego na ręce zarządu spółki. Omawiana kwestia miała istotne znaczenie ze względu na zagadnienie ważności podejmowanych przez radę nadzorczą uchwał, w sytuacji gdy uczestniczył w nich członek, który złożył już rezygnację zarządowi.

W omawianej sprawie prezes zarządu spółki kwestionował istnienie uchwały rady nadzorczej odwołującej go ze stanowiska, podnosząc że została wydana  przez organ nieposiadjący liczbowego składu określonego w statucie spółki i w Kodeksie spółek handlowych. Sąd Najwyższy uznał, że dla rozważenia tej kwestii kluczowe znaczenie ma sprawdzenie, czy oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej złożone zarządowi jest skuteczne. Sąd przyjął stanowisko, że aby dokonać takiej czynności (zrezygnować z członkostwa w radzie nadzorczej) niezbędne jest złożenie oświadczenia zgromadzeniu wspólników, które przy braku odmiennych regulowań, posiada w tej materii właściwe kompetencje. Zatem jeśli oświadczenie zostało złożone zarządowi, to nie wywołało skutków, a w konsekwencji nie można podważać istnienia ważności  uchwał rady nadzorczej powołując się na zarzucane braki w reprezentacji danego organu.

Sąd Najwyższy nie uznał też argumentu prezesa zarządu spółki, według którego – zgodnie z art. 373 § 2 k.s.h. – wszelkie oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Sąd stwierdził, że przepis ten znajduje zastosowanie w sprawach zewnętrznych spółki, to znaczy odnośnie osób trzecich. Członka rady nadzorczej w omawianej sytuacji nie można uznać za osobę trzecią, stąd też złożenie rezygnacji na ręce zarządu nie wywołało skutków. 

Jerzy Kozerski, prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.

Poprzednie wydania