NEWSLETTER - Wrzesień 2012 www.wbwlegal.pl

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wrześniowe wydanie naszego newslettera.
Znajdą w nim Państwo m.in. informacje z dziedziny prawa zamówień publicznych związane z kwestią zasadności wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego w sytuacji, gdy świadczył on pomoc w przygotowaniu danego przetargu.
Przedstawiamy Państwu ponadto rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym, które szczegółowo reguluje ustanawianie zabezpieczenia w  zmaterializowanych oraz zdematerializowanych papierach wartościowych.
We wrześniowym wydaniu naszego biuletynu informacyjnego omawiamy również ciekawy temat uruchomienia i funkcjonowania Internetowych Portali Orzeczeń dla wszystkich Sądów Apelacyjnych w Polsce. Mają one pozwolić na realizację konstytucyjnej zasady społecznej kontroli sądownictwa.

Życzymy miłej lektury.
Zespół Kancelarii.

 


Pomoc w przygotowaniu przetargu nie musi powodować wykluczenia

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z dnia 23 lipca 2012 roku  uznała, że pomoc w przygotowaniu przetargu, o ile nie utrudnia uczciwej konkurencji, nie stanowi podstawy do wykluczenia z jego udziału.
Aktem normatywnym, który reguluje w polskim prawie kwestie szeroko rozumianych zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”). To właśnie na jej przepisach opiera się treść uzasadnienia przedmiotowego wyroku KIO.

Podstawy do wykluczenia wykonawcy z przetargu wskazane są w art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wykonali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Jeżeli zamawiający chciałby wykluczyć wykonawcę z przetargu musi udowodnić, że wykonawca wykonywał czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem postępowania o wykonanie zamówienia, a jego udział w tym przedsięwzięciu utrudnił uczciwą konkurencję. Podstawą do wykluczenia jest tylko takie uczestnictwo, które ma charakter bezpośredni, a zatem taki, w którym rezultat prac przygotowawczych został bezpośrednio wykorzystany w postępowaniu, a ponadto mógł mieć wpływ na wynik postępowania i naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Wspomniany bezpośredni charakter mają czynności wymienione w art. 29 – 38 ustawy Pzp, polegające w szczególności na: przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia, przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy udzielaniu wyjaśnień jej treści.

Zwrócić szczególną uwagę należy na to, iż przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp nie zachodzi, nawet gdy wykonawca realizował czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ale udział tego wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne nie utrudnił uczciwej konkurencji. Oznacza to, że o ile udział wykonawcy w przygotowaniach do przetargu nie postawił tego wykonawcy w lepszej pozycji od pozostałych wykonawców (np. ze względu na powzięcie informacji tym wykonawcom nieznanych), to nie mamy do czynienia z naruszeniem czy utrudnieniem uczciwej konkurencji.
Reasumując, zgodnie z poglądami KIO przedstawionymi w niniejszym wyroku, pomoc w przygotowaniu przetargu może stanowić podstawę wykluczenia wykonawcy tylko w przypadku, gdy jego udział w rozpatrywanym postępowaniu zakłóciłby zasady uczciwej konkurencji.

Marita Pełszyk, prawnik


Zabezpieczenie w papierach wartościowych

W związku z niedawną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która przewiduje możliwość złożenia zabezpieczenia w formie papierów wartościowych, zaistniała konieczność wydania nowych przepisów regulujących formę oraz sposób dokonania takiego zabezpieczenia. Aktem prawnym, który został w tym celu wydany jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2012 r., które weszło w życie 9 czerwca 2012 r (dalej zwane: „Rozporządzeniem”).
Rozporządzenie w sprawie sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych w postępowaniu egzekucyjnym szczegółowo reguluje ustanawianie zabezpieczenia w  zmaterializowanych papierach wartościowych (dokumentach), takich jak: akcje, obligacje, weksle, czeki oraz w zdematerializowanych papierach wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych.

W sytuacji, gdy zabezpieczenie następuje w zmaterializowanych papierach wartościowych, rozporządzenie to przede wszystkim obliguje komornika do złożenia w banku przyjętych tytułem zabezpieczenia papierów wartościowych, a następnie do sporządzenia protokołu z przyjęcia papierów wartościowych. Protokół ten jest sporządzany w celu identyfikacji instrumentów finansowych oraz banku, w którym zostaną złożone. Rozporządzenie nakłada na komornika także obowiązek powiadomienia wystawcy, remitenta i emitenta papieru wartościowego (co wynika z istotnej więzi składającego zabezpieczenie z tymi podmiotami).

Natomiast zabezpieczenie w papierach wartościowych zdematerializowanych dokonuje się poprzez ustanowienie blokady papierów wartościowych na rachunku dającego zabezpieczenie. Dochodzi do tego na podstawie złożonej przez dającego zlecenie dyspozycji dokonania bezterminowej blokady ze wskazaniem celu (którego realizacji dyspozycja ta służy). W dyspozycji dający zabezpieczenie zobowiązuje podmiot prowadzący rachunek do powstrzymania się od wykonania poleceń zbywania lub przeniesienia zabezpieczonych papierów wartościowych.
Zgodnie z nowymi przepisami, prowadzący rachunek wydaje dającemu zabezpieczenie zaświadczenie o ustanowieniu blokady, które ten przedstawia komornikowi. Zniesienie blokady następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wydaniu zabezpieczenia, które następnie zainteresowany dołącza do odpowiedniej dyspozycji przedkładanej podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych.

Marita Pełszyk, prawnik


Internetowe Portale Orzeczeń

Z dniem 1 sierpnia uruchomione zostały Internetowe Portale Orzeczeń dla wszystkich Sądów Apelacyjnych w Polsce. Mają one pozwolić na realizację konstytucyjnej zasady społecznej kontroli sądownictwa. Obywatele, bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji uzyskują dostęp do narzędzi pozwalających im zapoznawać się z linią orzeczniczą odnoszącą się do interesujących ich przepisów, czy stanów faktycznych. Cały system ma także wpłynąć pozytywnie na transparentność pracy Sądów, które będą musiały liczyć się w swoim wyrokowaniu z tym, że efekty ich pracy będą mogły być zweryfikowane i porównane z dotychczasowymi rozstrzygnięciami sądów w podobnych sprawach pod kątem tak zwanej zasady jednolitości orzecznictwa.
Przed zamieszczeniem na stronie internetowej wyroki poddawane są oczywiście procesowi anonimizacji. Oznacza to, że usuwane są z nich wszelkie imiona, nazwiska, nazwy własne, adresy, czy inne dane mogące pozwolić na identyfikację uczestników danego postępowania. Chronione są w ten sposób, zarówno dane osobowe, jak i tajemnica bankowa, czy handlowa.

Znalezienie wyroku w systemie jest bardzo proste. Oferuje on 3 modele wyszukiwania:
- prosty, w którym wyrok wyszukiwany jest poprzez interesującą nas frazę lub sygnaturę,
- zaawansowany, w którym możemy dodatkowo zdefiniować interesujące nas daty, wydział sądu, czy podstawę prawną wyroku,
- przez hasła tematyczne, pozwalając użytkownikowi wybrać z listy haseł interesujące go zagadnienia i przejrzeć wszystkie wyroki, które się do niego odnoszą.

Strona internetowa, na której znajduje się przeglądarka (http://orzeczenia.ms.gov.pl/) jest przejrzysta i prosta w obsłudze, co na pewno spotka się z pozytywnym  przyjęciem ze strony potencjalnych użytkowników.
W chwili obecnej, nieco ponad miesiąc od uruchomienia systemu, bazy danych Portali pozostawiają wiele do życzenia pod względem aktualizacji. Przykładowo na warszawskim, na dzień sporządzenia niniejszej informacji, zamieszczono 41 orzeczeń, a na poznańskim 3.

Można powiedzieć, że tworząc system Internetowe Portale Orzeczeń poczyniono niemały krok w kierunku przybliżenia obywatelom wyników pracy  polskich sądów, ale z całą pewnością potrzeba sporo czasu, zanim każdy zainteresowany będzie miał szansę samodzielnie zasięgnąć kompleksowych informacji w powyższym zakresie.

Rafał Sałata, prawnikNiniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.

Poprzednie wydania