NEWSLETTER - Styczeń 2013 www.wbwlegal.pl
Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy Państwu styczniowe wydanie naszego newslettera.
 
W pierwszej kolejności chcielibyśmy Państwu polecić lekturę artykułu dotyczącego zmian w prawie telekomunikacyjnym w zakresie tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 
Zwracamy również Państwa uwagę na obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku nowe zasady związane z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług po stronie małych podatników.
 
Ponadto zachęcamy Państwa do lektury artykułów omawiających zagadnienia prawne, będące przedmiotem rozstrzygania przez sądy polskie w ostatnim czasie ? tj. w kwestii skargi pauliańskiej, dzięki której wierzyciel może domagać się uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności dokonanej przez dłużnika oraz zasadą odpowiedzialności wspólników spółki cywilne oraz spółek osobowych za powstałe zaległości w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne.
 
Życzymy miłej lektury.
 
Zespół Kancelarii.

"Ciasteczka po europejsku"

22 marca 2013 r. wejdą w życie nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego, dotyczące tzw. ciasteczek (ang. cookies). Cookies to, upraszczając, pliki instalowane przez serwer w komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w czasie przeglądania przez niego stron internetowych, służące m. in. do potwierdzenia, że internauta widział określone treści na danej stronie.

Jak przekonuje na swojej stronie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, bez cookies korzystanie z Internetu byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby preferencji użytkowników, czy też ich ostatnich odwiedzin na stronie. W konsekwencji, wyświetlana przez internautę kilkakrotnie strona, prezentowałaby mu stale te same reklamy. Kwestia korzyści związanych z cookies budzi jednak pewne kontrowersje. Mianowicie, w przekonaniu wielu osób, „szpiegujące” cyberaktywność ciasteczka naruszają prywatność internautów (jak wspomniano, cookies „zbierają” informacje o użytkownikach - głównie w celach reklamowych). Z tego właśnie powodu prawodawca unijny, a w ślad za nim również krajowy, uznał że o instalacji ciasteczek internauci powinni wiedzieć jak najwięcej - powinni mieć też mieć wpływ na taką instalację.

Zgodnie z nowymi przepisami, na „zainstalowanie” cookies co do zasady wymagana będzie zgoda użytkownika, poprzedzona przekazaniem mu informacji o kwestii i sposobie działania cookies. Każdorazowe (czyli przy każdym wejściu na nową stronę) decydowanie o możliwości zainstalowania ciasteczek byłoby jednak uciążliwe. Dlatego, zgodnie z nowymi przepisami, użytkownik – należycie poinformowany o cookies - może wyrazić swoją zgodę na ciasteczka również poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki (względnie przez brak zmiany jej domyślnych ustawień, umożliwiających przetwarzanie cookies).

Z uwagi na powyższe, Rada Ministrów rekomenduje implementację i oferowanie przez usługodawców abonentom lub użytkownikom właśnie takich rozwiązań, które z jednej strony zapewnią tym ostatnim otrzymywanie łatwej, zrozumiałej i pełnej informacji o cookies, a z drugiej umożliwią wspomnianym podmiotom jak najpełniejszą kontrolę nad warunkami przetwarzania ich danych (zob. uzasadnienie do projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego; druk sejmowy nr 627).

Naruszenie obowiązków wynikających z przepisów o cookies może skutkować zastosowaniem wobec danego usługodawcy sankcji określonych w ustawie, w szczególności sankcji finansowych.

Nastazja Lisek, aplikant radcowski


Powiązanie obowiązku zapłaty podatku VAT z dokonaniem zapłaty przez kontrahenta

Wraz z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nowelizująca m. in. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.).

Dotychczas, w stosunku do małych podatników (czyli takich, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, a w przypadku prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro), którzy rozliczali podatek VAT metodą kasową, obowiązek podatkowy powstawał z dniem uregulowania całości lub części należności przez kontrahenta, nie później jednak niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. De facto zatem, niezależnie od uregulowania należności przez kontrahenta, powstawał obowiązek podatkowy.

Nowelizacją ustawy o podatku VAT obowiązek podatkowy został rzeczywiście sprzężony z zapłatą należności przez kontrahenta. W przypadku małych podatników rozliczających się metoda kasową obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez nich dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego czynnego podatnika VAT (art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). Z kolei w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz kontrahenta niebędącego czynnym podatnikiem VAT, obowiązek podatkowy powstanie bez względu na fakt uregulowania należności, jednak termin powstania obowiązku podatkowego został wydłużony z 90. dni do 180 (art. 21 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u).

Katarzyna Bor, aplikant radcowski


Nowa interpretacja istoty skargi pauliańskiej

W dniu 9 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie, dotyczącej skargi pauliańskiej - skargi, na podstawie której wierzyciel może domagać się uznania czynności swojego dłużnika za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik ten działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela (sygnatura akt: III CSK 114/12).

W niniejszej sprawie deweloper zawarł z ok. 40 osobami umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, w której miały zostać wyodrębnione lokale. Przyszli właściciele mieli nabyć wyodrębnione lokale na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Niestety, wskutek przeszkód administracyjnych, lokale nie zostały wyodrębnione, deweloper zawarł więc z nabywcami umowę zbycia całej nieruchomości, a każda z 40 osób nabyła udział w nieruchomości wspólnej, odpowiadający procentowo powierzchni lokalu, który przypadłby jej, gdyby lokale zostały wyodrębnione.

Z takim stanem rzeczy nie zgodził się wierzyciel dewelopera, który wniósł pozew o uznanie za bezskuteczną wobec niego czynności zbycia nieruchomości, gdyż prowadziła ona do jego pokrzywdzenia - uniemożliwiała bowiem zaspokojenie się z nieruchomości, niebędącej już teraz własnością dłużnika – dewelopera.

Sądy niższych instancji przyznały rację wierzycielowi. Dopiero Sąd Najwyższy orzekł, że nie można uznać za krzywdzącą dla wierzyciela czynności, wskutek której dłużnik zwalania się z zaciągniętego wcześniej zobowiązania wobec innych wierzycieli, a wierzyciele otrzymują rzecz, za którą uprzednio zapłacili. Umowa przenosząca własność nieruchomości na kilka osób jako współwłaścicieli nie jest dla wierzyciela mniej korzystna niż umowa przenosząca własność wyodrębnionych lokali na każdą z tych osób. W obu bowiem przypadkach deweloper zwalnia się z zaciągniętego zobowiązania, a nieruchomość przestaje być jego własnością.

Uzasadnienie Sądu Najwyższego prezentuje nową interpretację przepisu o skardze pauliańskiej. Należy obserwować, czy linia orzecznicza Sądu Najwyższego zostanie przyjęta w praktyce przez sądy orzekające w I i II instancji.

Daria Pawełczak, aplikant adwokacki

 

Odpowiedzialność za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w spółkach osobowych, kapitałowych i spółce cywilnej

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 roku (sygn. akt: III Aua 419/12) odnoszącym się do zasady odpowiedzialności wspólników i byłych wspólników spółki cywilnej za należności składkowe, poniżej przedstawiamy zasady odpowiedzialności wspólników za te należności w spółce cywilnej i spółkach handlowych.

W kwestii odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w spółkach osobowych, kapitałowych i spółce cywilnej art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo, że niezgłoszenie takiego wniosku nastąpiło bez jego winy lub wskaże mienie spółki, z którego  egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości składkowych spółki w znacznej części. Odpowiedzialnym za zaległości z tytułu składek w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółce akcyjnej w organizacji nieposiadjącej zarządu jest z kolei pełnomocnik, a w razie braku jego powołania – wspólnicy.

Inaczej przedstawia się sytuacja w odniesieniu do spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Wspólnik takiej spółki (a w spółce komandytowej albo komandytowo-akcyjnej tylko komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości składkowe spółki. To samo dotyczy byłego wspólnika za zaległości składkowe, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem. W wyroku z dnia 27 września 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu orzekł, że powstanie odpowiedzialności wspólników i byłych wspólników spółki cywilnej za zaległości składkowe nie jest oparte na zasadzie winy. Dla orzeczenia o odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej nie ma zatem znaczenia ustalenie przyczynienia się do powstania zaległości składkowych przez poszczególnych wspólników. Ten sam wniosek można odnieść do odpowiedzialności wspólników i byłych wspólników spółek osobowych, których odpowiedzialność nie jest uzależniona od przesłanki winy, a jedynie faktu istnienia zaległości.

Katarzyna Bor, aplikant radcowskiNiniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.

Poprzednie wydania