Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wrześniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

W pierwszej kolejności polecamy Państwu lekturę materiału dotyczącego uproszczenia procedury rejestracyjnej podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym w ramach tzw. „jednego okienka”, które to zmiany wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2014 roku.

Ponadto omawiamy także zmiany przepisów prawa antymonopolowego w zakresie kontroli koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję, jak również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową.

Zapraszamy także do lektury artykułu poświęconego stanowisku Sądu Najwyższego, który wypowiedział się w kwestii statusu osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, o której mowa w art. 87 ustawy o swobodzie gospodarczej.

Życzymy miłej lektury.

Zespół Kancelarii.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, a opodatkowanie zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

„Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia” – to nowe brzmienie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzone ustawą nowelizującą z 26 czerwca 2014 r., które zacznie obowiązywać od
1 stycznia 2015 r. Jest to o już trzecia próba opodatkowania zysku przekazanego przed przekształceniem spółki kapitałowej w osobową na jej kapitał zapasowy lub rezerwowy. Wcześniejsze zmiany miały miejsce w 2009 r. oraz na początku 2014 r. jednak żadna z nich nie rozwiązała wątpliwości związanych przede wszystkim
z pojęciem „niepodzielnego zysku”, które nie posiada swojej legalnej definicji ani w Kodeksie spółek handlowych, ani omawianej ustawie. Zdaniem organów podatkowych, wyrażonym m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 listopada 2012 r. ( IPPB2/415-772/12-3/MG) oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 lutego 2014 r. (IPTPB3/423-455/13-2/GG) zyskiem niepodzielnym był zysk niewypłacony wspólnikom w formie dywidendy, lecz przekazany na wspomniane wyżej kapitały. Z kolei przedsiębiorcy argumentowali, że pojęcie to oznacza zyski, co do których wspólnicy nie podjęli w formie uchwały żadnej, możliwej na gruncie KSH decyzji, a więc decyzji o jego wypłacie na rzecz wspólników, pokryciu straty za lata ubiegłe, czy właśnie przeznaczeniu tego zysku na kapitały zapasowy czy rezerwowy. Zaktualizowanie treści powyższego przepisu poprzez dodanie słów „oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej” oznacza koniec rozbieżności w rozumieniu omawianego terminu, a zatem konieczność odprowadzenia podatku dochodowego w zaprezentowanym przypadku.

Kamil Kłopocki, prawnik

 

Pełnomocnictwo procesowe do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Status i granice umocowania osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego od dłuższego czasu były kwestią sporną. W dotychczasowym orzecznictwie i doktrynie jednoznacznie rozstrzygnięto, że oddziałowi przedsiębiorcy zagranicznego nie przysługuje osobowość prawna ani też zdolność prawna, a co za tym idzie i zdolność sądowa, jednak możliwość udzielania pełnomocnictw procesowych przez osoby działające w oddziałach budziła liczne praktyczne kontrowersje.
W powyżej kwestii przyszedł z pomocą Sąd Najwyższy.
W dniu 26 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, zgodnie z którą osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału.
Sąd Najwyższy w niniejszej uchwale podkreślił, że osoba o której mowa w art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego) nie posiada statusu organu przedsiębiorcy, przedstawiciela ustawowego przedsiębiorcy zagranicznego, prokurenta, ani też jego pełnomocnika oraz nie działa wyłącznie jako likwidator oddziału. Według Sądu Najwyższego ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi w tym zakresie regulację autonomiczną, nie dającą się w pełni wprost utożsamić z żadną z klasycznych konstrukcji prawa cywilnego, zwłaszcza z pełnomocnictwem. W związku z powyższym, Sąd Najwyższy uznał, że skoro zwrot „reprezentowania” użyty w art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie został przez ustawodawcę w żaden sposób ograniczony, a zwrot ten w innych przepisach odnoszący się do organów osób prawnych oznacza kompetencję do dokonywania zarówno czynności materialnoprawnych, jak również czynności w postępowaniach sądowych, to analogiczne zasady znajdują zastosowanie do reprezentanta zagranicznego podmiotu działającego w ramach polskiego oddziału.
Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że gdyby ograniczyć zakres umocowania osoby upoważnionej przez wyłączenie jej udziału w czynnościach sądowych, regulacja przewidziana w art. 87 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej miałaby charakter ułomny z punktu widzenia jej celów i to zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy zagranicznego, jak również osób trzecich pozostających w stosunkach prawnych z tym przedsiębiorcą.

Katarzyna Brzoziewska, aplikant adwokacki

 

Uproszczenie procedury rejestracyjnej na gruncie nowelizacji ustawy o KRS.

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie innych ustaw. Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane na dzień 1 grudnia 2014 r. Dokonana nowelizacja służyć ma m.in. uproszczeniu procedury rejestracyjnej podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uproszczenie rejestracji dokonane zostanie z wykorzystaniem istniejącego już, lecz
w dalszym ciągu niedoskonałego, tzw. „jednego okienka”. Obecnie, chcąc zarejestrować podmiot w KRS, do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis do KRS należy złożyć dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Sąd rejestrowy, po dokonaniu rejestracji podmiotu w KRS, przesyła dodatkowe formularze drogą pocztową do ww. urzędów. W razie konieczności uzupełnienia braków, poszczególne urzędy wzywają podmiot składający wniosek o rejestrację do usunięcia braków. Taka procedura wydłuża okres oczekiwania na nadanie nr NIP i REGON i, tym samym, na faktyczną możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy o KRS zakłada, że przedsiębiorca chcący zarejestrować podmiot w KRS, nie będzie już zobowiązany do dołączenia do wniosku o wpis do KRS dodatkowych formularzy. Wszelkie dane niezbędne do nadania NIP i REGON nowemu podmiotowi zamieszczane będą w zmodyfikowanym formularzu o wpis do KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS sąd rejestrowy za pomocą systemu teleinformatycznego przekaże informację o wpisie do Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz ZUS. Nadanie numerów NIP i REGON nastąpi automatycznie po otrzymaniu przez urzędy informacji o wpisie podmiotu do KRS. Urzędy te następnie, za pomocą systemu teleinformatycznego, przekażą nadane identyfikatory do sądu rejestrowego, co niezwłocznie zostanie ujawnione w KRS. Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do KRS będzie ujawnienie tego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opisane powyżej czynności dokonywane będą bez konieczności udziału przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca już po rozpoczęciu działalności, w terminie 21 dni od wpisu do KRS, zobowiązany będzie do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tzw. danych uzupełniających, takich jak: numer rachunku bankowego, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, przewidywana liczba pracowników, które to dane najczęściej nie są podmiotowi jeszcze znane w chwili rejestracji w KRS.
Do istotnych zmian należy również ograniczenie obowiązku podawania we wniosku o wpis do KRS przedmiotu działalności (PKD) podmiotu zgłaszanego do maksymalnie dziesięciu pozycji, z koniecznością wskazania jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy.
Ponadto na skutek nowelizacji naczelnik urzędu skarbowego otrzymał uprawnienie do tzw. kontroli następczej, tj. sprawdzenia czy podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. W wyniku takiej kontroli naczelnik będzie uprawniony do uchylenia z urzędu, w drodze decyzji, nadanego NIP. Z chwilą ustania przesłanek uzasadniających uchylenie NIP (na skutek zmiany danych adresowych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji) nastąpi przywrócenie NIP w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. W zależności więc od uznania wirtualnego biura za fikcyjne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, nowe uprawnienie naczelnika urzędu skarbowego może przysporzyć przedsiębiorcom dodatkowych problemów.

Martyna Nawrocka, aplikant radcowski

 

Nowelizacja prawa antymonopolowego. Zmiany od 18 stycznia 2015 r.

Usprawnienie prowadzenia postępowań z zakresu kontroli koncentracji oraz skuteczniejsza wykrywalność i późniejsze eliminowanie praktyk ograniczających konkurencję to główne cele przyświecające nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Jakimi środkami ustawodawca zamierza owe cele osiągnąć?
Nowym rozwiązaniem mającym poprawić szybkość postępowań kontroli koncentracji jest wprowadzenie jedno i dwuetapowej procedury analizowania wniosków przedsiębiorców w sprawach fuzji oraz przejęć. W nieskomplikowanych przypadkach przyjmie ona charakter jednoetapowy z 1 miesięcznym terminem zakończenia. Według szacunków UOKiK-u blisko 80 proc. wszystkich tego rodzaju postępowań winno być rozpatrywanych właśnie w tym trybie. Pozostałe, cechujące się wyższym stopniem złożoności, wnioski będą podlegać dalszemu rozpoznaniu w kolejnym mającym trwać maksymalnie 4 miesiące etapie, co sprawia, że łączny czas trwania takiego postępowania może wynieść nawet 5 miesięcy.
Pozytywnie należy się odnieść do wprowadzenia możliwości poznania przewidywanego charakteru decyzji już w trakcie toczenia się postępowania. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł zmodyfikować wniosek oraz swoje działanie w taki sposób, aby uniknąć rozstrzygnięcia negatywnego.
Z kolei w walce z praktykami ograniczającymi konkurencję ma pomóc rozwinięcie systemu łagodzenia kar, tzw. leniency. Zmiany polegają na jego uelastycznieniu m.in. poprzez obowiązek wycofania się przedsiębiorcy z niezgodnego z prawem porozumienia „niezwłocznie” po złożeniu wniosku, nie później niż w dniu poinformowania Prezesa UOKiK o istnieniu tego porozumienia. Do tej pory przedsiębiorcy byli obowiązani wystąpić z porozumienia „natychmiast”, co nierzadko uniemożliwiało im skorzystanie z dobrodziejstwa omawianej instytucji. Ponadto, nowelizacja wprowadza dodatkowe możliwości obniżenia kary w ramach tzw. leniency plus. Nowe rozwiązanie umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek informujący o niedozwolonym porozumieniu nie jako pierwszy, uzyskanie dodatkowego zmniejszenia kary o 30 proc., jeśli równocześnie zawiadomi organ o innej zmowie, w której również brał udział.
Z punktu widzenia samych konsumentów na szczególną uwagę zasługuję zapis uprawniający Prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania przed praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, które mogą narazić ich na poważne straty finansowe.
Zmiany w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wejdą w życie z dniem 18 stycznia 2015 r.

Paulina Szymańska, prawnik


Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania