Szanowni Państwo,

Przedstawiamy listopadowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

W pierwszej kolejności polecamy Państwu lekturę artykułu dotyczącego kampanii informacyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku ze zmianami w zakresie tzw. prawa konsumenckiego wchodzącymi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Przedstawiamy także materiał dotyczący konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską, a dotyczących Small Business Act, mającego na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej.

Zapraszamy także do lektury artykułów omawiających dwa orzeczenia Sądu Najwyższego – dotyczące kwestii składek na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących z podmiotami na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz możliwości zwolnienia dyscyplinarnego pracownika naruszającego zasadę zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy.

Życzymy miłej lektury.

Zespół Kancelarii.

Kampania Informacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W poprzednich wydaniach Newslettera Kancelarii WBW wspominaliśmy o nowych przepisach z zakresu ochrony konsumentów w obrocie gospodarczym, które wejdą w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku. Zmiany przepisów takie jak między innymi wydłużenie czasu na zwrócenie towaru zakupionego przez Internet z 10 do 14 dni, czy prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania od konsumenta zwracanego towaru lub potwierdzenia jego nadania, są obecnie bez wątpienia w centrum zainteresowań zarówno konsumentów jak i każdego przedsiębiorcy oferującego konsumentom towary.

Z tego też powodu pochwalić należy inicjatywę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uruchomił stronę internetową www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Na tym portalu skompilowano wiedzę, jaką przedsiębiorca sprzedający dobra konsumentom w jakiejkolwiek formie, ze szczególnym uwzględnieniem sklepów internetowych, powinien posiadać w zakresie nowego prawa.

Na wyżej wskazanej stronie internetowej poza uzyskaniem dostępu do treści nowej ustawy można też odnaleźć szczegółowy słownik pojęć z zakresu prawa ochrony konsumentów, który bez wątpienia ułatwi każdemu przedsiębiorcy poruszanie się po przepisach i zrozumienie swoich obowiązków wobec konsumenta. Dodatkowo na stronie zamieszczono informacje o wszystkich istotnych uprawnieniach konsumenckich, takich jak uprawnienie do reklamacji wynikające z wad sprzedanego towaru, z objaśnieniami oraz przykładami prawidłowego wywiązania się przez przedsiębiorcę wchodzącego w stosunek prawny z konsumentem z nałożonych na niego obowiązków. Portal zawiera też informację o tym jakiego rodzaju umowy są wyłączone spod przepisów prawa ochrony konsumentów.

Na portalu zamieszczono też dość bogaty katalog wzorów pism do pobrania i wykorzystania w stosunkach prawnych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

Wskazana powyżej inicjatywa jest częścią szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, w zakres której wchodzić ma również kolportaż ulotek i wydawnictwo szeregu publikacji związanych z tematyką ochrony praw konsumenta w obrocie. W szczególności polecamy naszym czytelnikom zapoznanie się z opracowaniem „Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców” autorstwa Krzysztofa Lehmana, którą każdy zainteresowany może obecnie bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl.

Rafał Sałata, prawnik

Small Business Act – konsultacje społeczne

8 września 2014 r. rozpoczęły się, prowadzone przez Komisję Europejską, konsultacje społeczne
w sprawie Small Business Act (dalej SBA) w latach 2015 – 2020, których celem jest wzmocnienia europejskiej polityki na rzecz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP) na terenie Unii Europejskiej. Tzw. sektor SME (Small and Medium Enterprises) jest silnie wspierany przez inicjatywy europejskich instytucji (w tym Komisji i Parlamentu) od 2000 r. czyli od momentu ogłoszenia Strategii lizbońskiej (dalej SL) na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wśród zaproponowanych dotychczas działań znalazły się m.in. poprawa warunków dla tworzenia przedsiębiorstw,
w szczególności możliwość utworzenia nowej firmy w przeciągu 3 dni i ograniczenia wydatków z tym związanych do kwoty 100 euro, uproszczenie reguł administracyjnych, czy ułatwienie dostępu do kapitału. Ponadto, wśród najnowszych propozycji Komisji warto wymienić:


1) przyjęcie rozporządzenia UE w sprawie uproszczeń regulacyjnych, zapewniającego ograniczenie czasu potrzebnego na założenie nowego przedsiębiorstwa do trzech dni i kosztów do 100 euro, zapewniającego możliwość uzyskania niezbędnych pozwoleń w ciągu jednego miesiąca, wprowadzającego obowiązek stosowania „testu MŚP” lub równorzędnego systemu we wszystkich państwach członkowskich oraz zapewniającego skrócenie okresu umarzania i spłaty zadłużenia po ogłoszeniu upadłości do maksymalnie trzech lat;


2) zachęcanie państw członkowskich do przyjmowania uproszczonych systemów podatkowych dla nowo tworzonych przedsiębiorstw w fazie rozwoju, z myślą o ograniczaniu obciążeń administracyjnych oraz przyspieszeniu procesu rozpoczynania działalności;


3) rozwijanie alternatywnych źródeł finansowania we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.


Aktualnie Komisja Europejska zbiera propozycje rozwiązań, które mogłyby zostać wprowadzone do unijnego prawa w latach 2015 – 2020. Zainteresowani przedsiębiorcy, osoby fizyczne planujące otworzyć swój pierwszy business, a mające pomysł na to jak usprawnić tworzenie MŚP, sprzyjać ich konkurencyjności, a także zwiększyć zatrudnienie, jak również przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, mogą wypowiedzieć się za pomocą internetowego formularza zamieszczonego na stronie KE.
Termin przesyłania własnych propozycji mija 15 grudnia 2014 r.
Formularz dostępny jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014?surveylanguage=EN

Kamil Kłopocki, prawnik

Za ujawnienie tajemnic przedsiębiorstwa można zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 września 2014 roku wydanego w sprawie o sygnaturze akt II PK 49/14 orzekł, iż złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne pracownika.
W rozstrzyganej sprawie pracownica spółki, będącej producentem opakowań dla przemysłu kosmetycznego, z racji wykonywanych obowiązków służbowych dysponowała informacjami handlowymi przedsiębiorstwa pracodawcy. W okresie przebywania tej pracownicy na zwolnieniu lekarskim przełożony, korzystając z komputera służbowego, zauważył, że z jej firmowego konta pocztowego przesłane zostało kilkanaście maili na jej prywatny adres mailowy, czego wyraźnie zabraniał regulamin pracy. Pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jako przyczynę tej decyzji wskazano dopuszczenie się przez pracownicę ciężkich naruszeń podstawowych obowiązków pracowniczych polegających na przesłaniu ze służbowego adresu mailowego na prywatny adres mailowy, szeregu maili zawierających istotne informacje dotyczące działalności Spółki, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa i tajemnicę służbową Spółki.
Pracownica wytoczyła przeciwko spółce powództwo i wygrała w I instancji. Sąd II instancji przyznając rację pracodawcy oddalił powództwo. Sąd Najwyższy natomiast oddalił skargę kasacyjną powódki. W uzasadnieniu Sąd zważył, iż pracownik jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz przestrzegać tajemnicy określonej odrębnymi przepisami. Z regulaminu pracy wynikało, że tajemnicę służbową stanowią informacje związane z działalnością Spółki, a do takich w sposób oczywisty należy wykaz klientów (aktualnych i potencjalnych). W rezultacie więc informacje zawarte w e-mailach, obejmujące listę aktualnych i potencjalnych klientów pozwanej Spółki, stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa i zarazem tajemnicę służbową, o czym powódka została w dostateczny sposób poinformowana w regulaminie pracy. Zdaniem Sądu wszystko to wskazuje na „wyprowadzanie” ze Spółki poufnych dokumentów i gromadzenie ich przez powódkę dla własnych celów, co pozostaje w sprzeczności z podstawowym obowiązkiem pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony jego mienia. Działanie powódki prawidłowo zatem zostało zakwalifikowane jako zawinione ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę.

Marek Ben, prawnik

Kontrakty menedżerskie – problem składek ZUS.

Kontrakt menedżerski (tzw. umowa o zarządzanie) jako alternatywa dla umowy o pracę stał się coraz częściej wybieraną formą zatrudnienia kadry kierowniczej i zarządzającej spółek. Przedmiotem takiego kontraktu, co do zasady, jest reprezentowanie podmiotu, prowadzenie spraw bieżących oraz kontrola całokształtu działalności jednostki. Stronami umowy są zlecający zadania oraz menedżer, który może występować jako osoba fizyczna albo przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Na tle drugiego przypadku, tj. sytuacji, w której menedżer był przedsiębiorcą, pojawiła się wątpliwość, co do tego kto powinien być płatnikiem składek ZUS – spółka jako zlecający czy menedżer jako jednostka prowadząca działalność gospodarczą? Nieścisłości w tym zakresie rozwiał Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt I UK 126/14.
Stan faktyczny, który stał się podstawą do wydania wyroku przedstawia się następująco. W skład zarządu spółki wchodziły cztery osoby pełniące swe funkcje właśnie na podstawie kontraktów menedżerskich. Dodatkowo każda z nich prowadziła działalność gospodarczą w zakresie zarządzania. Spółka, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chciała potraktować menedżerów jako zleceniobiorców i na tej podstawie zostać płatnikiem składek ZUS. Taka ocena napotkała jednak opór ze strony osób zarządzających na podstawie kontraktów menedżerskich. W związku z powyższym spółka wystąpiła do ZUS o interpretację powyższej kwestii. Chcąc uniknąć konfliktu z menedżerami, władze spółki zaprezentowały stanowisko, że członkowie zarządu spółki powinni być traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i tym samym są zobowiązani sami za siebie opłacać przedmiotowe składki.
ZUS nie przychylił się jednak do wskazanej interpretacji, która to została przez spółkę zaskarżona. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego, który jednoznacznie stwierdził, iż „Członkowie zarządów spółek, mający zawarte kontrakty menedżerskie, powinni być zgłaszani do ZUS jako zleceniobiorcy, niezależnie od tego, czy w kontrakcie występują jako osoby fizyczne, czy jako przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarządzania. Płatnikiem jest wówczas zatrudniająca ich spółka.” (wyrok SN z 12.11.2014 r., sygn. akt I UK 126/14). Swój pogląd Sąd Najwyższy uzasadnił głownie faktem, iż menedżerowie działając jako organy spółki nie są zupełnie samodzielni – mają obowiązek przestrzegać ustaw a także statutu jednostki (art. 38 kodeksu cywilnego).
Pojawienie się omawianego wyroku w obrocie prawnym ma jeszcze jeden istotny wymiar. Kwoty składek uiszczane przez menedżerów z działalności były znacznie niższe niż składki, które mogły być opłacane od wynagrodzeń kontraktów menedżerskich (stawka w tym przypadku wynosi 30% od przychodu menedżera). Natomiast wyrok z dnia 12 listopada 2014 r. daje ZUS możliwość ściągnięcia składek za 5 lat wstecz.

Paulina Szymańska, prawnik

Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania