Szanowni Państwo,

Przedstawiamy grudniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

Tym razem prezentujemy artykuł poświęcony pomysłom przedstawicieli Konfederacji Lewiatan w zakresie popularyzowania polubownych metod rozwiazywania sporów.

Ponadto wskazujemy na wchodzące z dniem 1 stycznia 2015 roku zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego.

Zapraszamy także do lektury artykułu poświęconego nowym dyrektywom unijnych w zakresie unikania opodatkowania.

Życzymy miłej lektury.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia pomyślności w nadchodzącym 2015 roku.

Zespół Kancelarii.

Nowe dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym.

Dnia 9 grudnia 2014 roku Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) z do spraw gospodarczych i finansów krajów UE przyjęła dyrektywę w sprawie automatycznej wymiany informacji w zakresie podatków.

Celem powyżej wskazanej dyrektywy jest przede wszystkim uniemożliwienie podatnikom ukrywania kapitału za granicą, jak również aktywów, od których należny jest podatek. W zamyśle ma ona także za zadanie poprawić skuteczność poboru podatków. Prace w tym zakresie były prowadzone przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych równolegle do działań na forum G20 i OECD w zakresie globalnego standardu automatycznej wymiany informacji. Podjęcie tej dyrektywy to ważny krok w walce z unikaniem opodatkowania.

Kolejny krok w tej walce Rada podjęła już na tym samym posiedzeniu zatwierdzając również zmiany w dyrektywie dotyczącej opodatkowania spółek dominujących i zależnych. U podstaw wyżej wskazanej modyfikacji leży chęć uniemożliwienia unikania podwójnego opodatkowania dywidend, które wynikają ze stosowania przez spółki hybrydowych instrumentów finansowych. Zmiana polega na klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania. Będzie ona traktowana jako minimalny poziom regulacji. Państwa członkowskie UE będą miały możliwość utrzymać swoich dotychczasowych regulacji w zakresie unikania opodatkowania, oszustw podatkowych i nadużyć, o ile będą przynajmniej tak samo restrykcyjne jak przedmiotowa klauzula. Jak podaje Ministerstwo Finansów „Przyjęcie nowych rozwiązań to ważny krok w walce z agresywnym planowaniem podatkowym i znaczący wkład Unii Europejskiej w międzynarodowe działania w zakresie zwalczania unikania opodatkowania”.


Paulina Szymańska, prawnik

Konfederacja Lewiatan podaje pomysły na usprawnienie arbitrażu.

Wielokrotnie pisaliśmy już o nieustających wysiłkach polskich władz, zmierzających w stronę spopularyzowania alternatywnych w stosunku do sądów powszechnych metod rozwiązywania sporów. Chodzi tu nie tylko o to, aby odciążyć sądy, korzystanie z tego rodzaju rozwiązań ma też duże znaczenie dla samych stron uczestniczących w sporze – mimo wszystko w postępowaniu sądowym zawsze jedna strona wygrywa, a druga przegrywa, jeśli natomiast można się „dogadać” i wypracować wspólne stanowisko, to każda ze stron sporu może poczuć, że dopięła swego.
Obecnie jest w toku kolejna inicjatywa mająca na celu spopularyzowanie tego rodzaju alternatywnych postępowań. Propozycje wprowadzenia nowych zmian w prawie przedstawił Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Sprawiedliwości zespół badawczy działający w tym kierunku od wiosny 2013 roku przy Konfederacji Lewiatan. Prace przeprowadzane najpierw w ścisłym gronie profesjonalistów, potem przedstawione na debacie podczas konferencji Diagnoza Arbitrażu 18 września 2014 roku i wreszcie w publicznej ankiecie, która dostępna była na stronie Sądu Arbitrażowego Lewiatan doprowadziły do sporządzenia kompleksowej publikacji o nazwie „Biała Księga Arbitrażu”, która w dniu 20 listopada 2014 roku została uroczyście przekazana przedstawicielom wskazanych wyżej ministerstw.
W treści tego opracowania podniesiono 17 zasadniczych postulatów usprawnienia i ułatwienia postępowania arbitrażowego, które mają doprowadzić do zwiększenia jego popularności. Zmiany te to między innymi likwidacja przesłanki zdatności ugodowej dla zdatności arbitrażowej sporów majątkowych, co w praktyce oznacza, iż możliwy miałby być arbitraż w każdej sprawie majątkowej, z wyłączeniem spraw o alimenty, bez żadnych ograniczeń, inaczej niż obecnie, gdy pod arbitraż można oddać jedynie spory, co do których możliwe jest zawarcie ugody (wymóg tego rodzaju pozostanie jedynie w domenie sporów niemajątkowych). Inną przykładową proponowaną zmianą jest postulowane usprawnienie działania sądów polubownych, poprzez wskazanie, iż w razie dokonania stałego zapisu na sąd polubowny regulaminem właściwym dla rozpatrywania sprawy jest regulamin sądu arbitrażowego obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania, a nie ten, który właściwy był w dniu dokonania zapisu na sąd polubowny. Zmiana wydawałoby się kosmetyczna, ale znacznie ułatwiająca organizację pracy arbitrom. Inną, znacznie ciekawszą kwestią jest postulat wprowadzenia regulacji umożliwiającej arbitrom w postępowaniu arbitrażowym wydawaniu na posiedzeniu niejawnym postanowień o zabezpieczeniu roszczenia, które doręczane ma być obowiązanemu przez organ egzekucyjny w momencie dokonania czynności zabezpieczającej. Sąd arbitrażowy ma jednak jednocześnie, ze względu na interesy osób dotkniętych takim postanowieniem, rozpatrywać żądanie uchylenia lub zmiany takiego postanowienia w terminie 3 dni od jego wpływu do sądu. Warto wspomnieć jeszcze o postulowanym zniesieniu konieczności załączenia do wniosku o uznanie zagranicznego wyroku sądu polubownego tłumaczenia przysięgłego wydanego wyroku, wystarczyć ma tłumaczenie prywatne. Przy okazji takiego wniosku ma też odpaść konieczność przedstawiania zapisu na sąd polubowny.

Poza opisanymi, bardziej doniosłymi postulatami, jest poruszanych w tym dokumencie jeszcze wiele szczegółowych kwestii, czysto technicznych. Opracowanie to stanowić ma silny głos społeczny w toku konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki nad założeniami do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. O samej inicjatywie tego ministerstwa z pewnością napiszemy więcej, gdy nabiorą konkretnych ram i z fazy założeń przejdą do fazy projektu ustawy.

Rafał Sałata, prawnik

Nowa ustawa o aktach stanu cywilnego

Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będą przepisy nowej ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku, Prawo o aktach stanu cywilnego. Podyktowane jest to potrzebą informatyzacji rejestracji aktów stanu cywilnego, na które nie pozwalała przestarzała w świetle dzisiejszych standardów ustawa z 1986 roku. Do najważniejszych zmian należeć będzie przede wszystkim wprowadzanie do systemu teleinformatycznego aktów urodzeń, małżeństw i zgonów. Konsekwencją tych zmian będzie możliwość otrzymania przez obywateli odpisów aktów stanu cywilnego w wersji papierowej w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Ponadto, na życzenie interesanta możliwym będzie również przesłanie aktu drogą elektroniczną.
Wpisy dokonywane będą przez kierowników urzędu stanu cywilnego lub ich zastępców, a wprowadzenie odpowiednich danych spowoduje automatyczną aktualizację odpowiadających im danych w innych rejestrach publicznych. Dostęp do akt elektronicznych zwolni obywateli z obowiązku przedkładania odpisów aktów, jak również spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych. Wydawanie decyzji administracyjnych, zastąpią czynności o charakterze materialno-technicznym w kwestiach takich jak sprostowania, czy uzupełnienia.
Kolejną zmianę na korzyść obywateli stanowić będzie również wprowadzenie zaświadczenia o stanie cywilnym, zastępującego liczne odpisy, których złożenie jest niejednokrotnie wymagane różnymi przepisami prawa.
Na osobną wzmiankę zasługują także zmiany dotyczące przyszłych małżonków. Od 2015 roku możliwym będzie zawarcie związku małżeńskiego poza budynkiem urzędu stanu cywilnego. Ustawodawca jednak, dla zachowania powagi instytucji małżeństwa wprowadził warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby ślub ten mógł mieć miejsce. Uroczystość będzie mogła się odbyć w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
Zmiany dotyczyć będą również nadawania dzieciom imion. Od 2015 roku, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Możliwym stanie się także wybranie imienia, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.


Marek Bem, prawnik

Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania