Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu wakacyjne, lipcowo - sierpniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

W pierwszej kolejności polecamy Państwu lekturę artykułu dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie pracy dotyczących, m.in. nowych zasad zawierania z pracownikami umów o pracę na czas określony oraz lekturę materiału dotyczącego ciekawych rozwiązań przewidzianych w nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

 

Ponadto przedstawiamy także informację w sprawie konsultacji europejskich w zakresie regulacji unijnego prawa e-commerce.

Polecamy ponadto zapoznanie się z krótką publikacją w zakresie zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Życzymy Państwo miłej lektury!

Zespół Kancelarii WBW

Zmiany regulacji dotyczących umów o pracę na czas nieokreślony

Pod koniec czerwca Sejm skierował do Senatu rządowy projekt zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących umów o pracę na czas określony. Przedmiotowe zmiany zapowiadano już od dłuższego czasu. Mają one ograniczyć nieuzasadnione wykorzystywanie przez pracodawców umów na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na bardzo długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia i pozbawiają pracowników poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa - uzasadniał przedłożenie rząd.

Nowelizacja oprócz najistotniejszych  zmian dot. umów terminowych  wprowadza również znaczne modyfikacje w porównaniu do aktualnego stanu prawnego w zakresie rodzajów umów o pracę. Obecnie Kodeks Pracy w art. 25 wyróżnia umowę na czas nieokreślony, umowę na czas określony, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonywania określonej pracy albo umowę na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika. Nowe brzmienie wyżej wymienionego artykułu przewiduje istnienie tylko trzech rodzajów umów o pracę – na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny.

Kluczowym przedmiotem nowelizacji jest jednak umowa o pracę na czas określony. Po pierwsze projekt wprowadza maksymalny  limit czasu, na jaki będzie można taką umowę zawrzeć i wynosi on 33 miesiące. Dodatkowo będzie także obowiązywało ograniczenie w postaci trzech umów zawartych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy. Oznacza to, iż w świetle nowego Kodeksu pracy, z tym samym pracownikiem będzie można zawrzeć nie więcej niż trzy umowy na czas określony, których łączny okres nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

Nowelizacja przewiduje pewne wyjątki od wyżej wymienionych zasad. Będzie można ich nie stosować w stosunku: 1) umów zawartych w celu zastępstwa pracownika, 2) umów zawartych w celu wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej, 3) umów zawartych w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także 4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Ustawodawca wypełnił tym samym lukę pozostająca po usunięciu z systemu prawnego umów na czas wykonywania określonej pracy albo umów na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Kolejną zasadniczą zmianą z jaką prawdopodobnie zetkną się polscy pracodawcy jest wprowadzenie jednolitych okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie obowiązkowych uzasadnień wypowiedzeń umów terminowych.

Na tym etapie trudno jeszcze jednoznacznie stwierdzić kiedy i w jakim kształcie opisywane zmiany ostatecznie wejdą w życie. Teoretycznie ostateczny kształt nowych przepisów może się jeszcze zmienić z uwagi na trwające w Senacie prace legislacyjne. Mając jednak na uwadze, iż Sejm nie zaproponował żadnych poprawek do rządowego projektu zmian Kodeksu Pracy, a sam projekt został przyjęty zdecydowaną większością (423 za, 5 przeciw, 4 wstrzymało się), można się ich  spodziewać w niedalekiej przyszłości.

Paulina Szymańska, prawnik

Szykuje się szereg zmian w przepisach ordynacji podatkowej

Do Senatu trafił właśnie projekt, zawierający propozycje zmian w Ordynacji podatkowej, który ma na celu przede wszystkim uprościć procedury podatkowe, a także usprawnić działanie obowiązującego systemu podatkowego.

Projekt przewiduje między innymi wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego w procedurach podatkowych. Pełnomocnictwo takie będzie uprawniało do reprezentowania mocodawcy we wszystkich sprawach podatkowych. Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie rejestru, do którego pełnomocnictwa będą składane drogą elektroniczną. Co więcej, od pełnomocnictwa takiego nie będzie pobierana opłata skarbowa. Rejestr elektroniczny zostanie również stworzony dla elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych – ma to usprawnić analizę i przechowywanie danych.

Nowy projekt ustawy zakłada również stworzenie Rejestru Zastawów Skarbowych, dostępny bezpłatnie w formie elektronicznej. Rejestr ten ma zawierać dane, ujawniające zabezpieczenia na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych.

Kolejnym pomysłem, który ma usprawnić system podatkowy, jest wprowadzenie możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą. Zamysł ten ma nie tylko ułatwić wykonywanie obowiązku zapłaty podatku, ale ma też ograniczyć koszty, które wynikają z czynności administracyjnych przy obrocie gotówkowym.

Nowelizacja ustawy przewiduje także korzystne rozwiązania dla podatników, w sytuacji nieprawidłowego wypełnienia przez nich deklaracji podatkowej i zaniżenia zobowiązania podatkowego: osoba, która sama dostrzegła błędy w swej deklaracji, a nie została jeszcze wezwana przez urząd skarbowy do ich skorygowania, może oczekiwać 50 % niższej stawki odsetek za zwłokę, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od złożenia deklaracji, złoży jej korektę i w ciągu 7 dni uiści zaległość podatkową. Ważnym wydaje się być też zapis, że w przypadku przyjęcia nowelizacji, nie będzie obowiązku uzasadnienia przyczyn złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Nowelizacja przewiduje także, iż w przypadku podmiotów powiązanych, dla których właściwe są różne urzędy skarbowe, projekt zakłada wyznaczenie jednego urzędu, który będzie zajmował się kontrolą podatkową i postępowaniami podatkowymi tych powiązanych podmiotów.

Pełen tekst ustawy jest dostępny na stronie Sejmu RP.

Magdalena Uba, prawnik

Konsultacje społeczne przed nową regulacją prawa e-commerce

W ostatnich czasach coraz więcej podmiotów (zarówno tych będących przedsiębiorcami, jak i konsumentów) dokonuje zakupów przez Internet. Zgodnie z badaniami statystycznymi przeprowadzonymi na zlecenie Komisji Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej w 2014 r. już ponad 50% konsumentów dokonywało takich zakupów, co stanowi prawie 100% wzrost w stosunku do roku 2007. Ponadto, wedle tych samych badań, prawie 40% przedsiębiorstw zamawia usługi oraz towary potrzebne dla prowadzenia swojej działalności korzystając z ofert sklepów elektronicznych.

 

Jednakże w porównaniu z powyższymi statystykami, o wiele gorzej wyglądają liczby reprezentujące transgraniczny handel online w Europie. Jak bowiem wskazują badania, jedynie 12% unijnych sprzedawców detalicznych oferuje przez Internet swoje towary i usługi konsumentom z innych krajów UE. Sytuacja ta została uznana przez Komisję Europejską (KE) za niezadowalającą. W związku z tym w dniu 6 maja 2015 roku, przyjęta została przez KE Unijna Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego („Commission Priority: Digital Single Market”). Ukoronowaniem tej strategii ma być opracowanie i uchwalenie nowego prawa na szczeblu unijnym, które ma ułatwić zarówno przedsiębiorstwom sprzedającym swoje towary lub usługi za pośrednictwem Internetu, jak i ich klientom (zarówno konsumentom jak i innym przedsiębiorcom) dokonywanie cyfrowych transakcji. Podstawowym elementem nowej legislacji ma być usunięcie przeszkód, jakie obecnie utrudniają zawieranie takich transgranicznych transakcji on-line, w szczególności w zakresie odmiennych zasad mających zastosowanie do transgranicznych umów sprzedaży w obrębie różnych państw członkowskich Unii.

Co ważne, żaden spójny, czy konkretny projekt aktu prawnego w tym zakresie jeszcze nie powstał. KE rozpoczęła natomiast bardzo dalece zakrojoną kampanię konsultacji społecznych. Powstała bowiem i jest dostępna we wszystkich językach Unii strona internetowa, której link podajemy poniżej, na której to stronie każda zainteresowana osoba – czy to przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sklepu internetowego, czy też konsument albo jednostka organizacyjna nabywająca regularnie dla potrzeb swojej działalności towary i usługi tą drogą – może przesłać swoje uwagi na temat możliwych sposobów usunięcia przeszkód związanych z prawem umów dotyczących internetowej sprzedaży treści cyfrowych i dóbr materialnych (przy czym nie dotyczy to obrotu utworami objętymi prawem autorskim, dla których ma powstać w przyszłości osobny akt prawny).

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_pl.htm

 

Odpowiedzi na zapytanie KE w powyższym zakresie można udzielić korzystając z odpowiednio przygotowanego w tym celu formularza, udostępnionego na przywołanej stronie internetowej. Formularz ten składa się z 51 pytań, niektóre pozostawiają respondentowi możliwość wyboru odpowiedzi, inne wymagają odpowiedzi otwartej, mimo swego rozmiaru formularz jest bardzo przejrzysty i jasno napisany, a jego konstrukcja pytań i odpowiedzi pozwoli zarówno respondentom jak i KE skupić się na najważniejszych zagadnieniach wymagających (lub też niewymagających w zależności od zgromadzonych odpowiedzi) regulacji.

Okres gromadzenia opinii w ramach powyższych konsultacji społecznych został zakreślony na czas pomiędzy 12 czerwca a 3 września bieżącego roku. Polska wersja językowa formularza została opracowana i zamieszczona na stronie internetowej konsultacji w lipcu.

 

Rafał Sałata, aplikant radcowski

 

Zmiany w podatku akcyzowym dla polskiego przemysłu

Rząd 14 lipca opowiedział się za autopoprawką do nowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym. Ma ona na celu m.in. wprowadzenie pewnych ulg dla przemysłu energochłonnego i zwiększeniu ich konkurencyjności.

Poprawka wprowadza dwie ulgi preferencyjne, tj. dla przedsiębiorstw, które korzystają z energii do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oraz zakładów charakteryzujących się wysoką energochłonnością (wysokim poborem energii elektrycznej). Ulga polega na zwrocie części podatku akcyzowego względem takich podmiotów. Dodatkowo podmioty muszą wykonywać działalność spójną z zakresem określonym w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz wskaźnik energochłonności musi przekroczyć 3%.

Poza podatkiem akcyzowym poprawka dotyczy między innymi ułatwień w prowadzeniu dokumentacji. Założeniem jest ograniczenie dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych. Rząd chce wyeliminować podwójną weryfikację podmiotów poprzedzającą wydanie zezwolenia. Wprowadzony ma być jeden wniosek  o wydanie zezwolenia i tzw. urzędowe sprawdzenie.

Daniel Baś, prawnik

 

Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania