Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu wakacyjne wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
W pierwszej kolejności polecamy Państwu artykuł dotyczący przygotowań Polski do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS).
Przedstawiamy także ogólne założenia nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, która weszła w życie w maju 2016 roku.
Ponadto prezentujemy informacje o planach wprowadzenia do polskiego porządku prawnego zasad związanych z sukcesją działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o wpis do CEIDG.
Informujemy także o obniżonej stawce podatku CIT dla małych podatników od 2017 roku.

Życzymy Państwu miłej lektury !
Zespół Kancelarii WBW

Ustawa o niższym podatku od małych podmiotów gospodarczych uchwalona przez Sejm.

 
W dniu 22 lipca 2016 r. Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za obniżeniem z 19 % do 15% CIT dla małych podatników. Obniżona stawka ma obejmować podmioty gospodarcze - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Wprowadzane rozwiązanie będzie także dotyczyć podatników rozpoczynających działalność, natomiast preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
Pod pojęciem małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Szacuje się, iż małych podatników jest obecnie w Polsce około 393 tysięcy.
Powyższa nowelizacja zawiera przepisy uniemożliwiające skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy na przykład podzielą firmę tylko po to, żeby skorzystać z obniżonej stawki CIT. Zmiany doprecyzują obecne przepisy, by móc w pełni wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. 
Według rządu w perspektywie długookresowej nowela powinna przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski jak i do stworzenia warunków sprzyjających zwiększeniu przedsiębiorczości Polaków, w tym zwłaszcza młodych i dobrze wykształconych.
Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Marta Szurek
Prawnik

Polska przygotowuje się do stosowania unijnego rozporządzenia eIDAS.

W dniu 12 lipca 2016 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Celem projektu są umożliwienie wzajemnego uznawania środków identyfikacji elektronicznej oraz ujednolicenie usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru.
Projekt ten stanowi pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem Polski do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS, nr 910/2014).
Usługi zaufania są to usługi odgrywające istotną rolę w elektronizacji obrotu prawnego z racji wspierania wytwarzania i dostarczania dokumentów w postaci elektronicznej. Stosowanie rozporządzenia eIDAS wymaga uchwalenia nowej ustawy, która spowoduje m.in uchylenie obecnie obowiązującej ustawy o podpisie elektronicznym. Niewątpliwie pełne wdrożenie instrumentów z rozporządzenia eIDAS będzie wymagało czasu, stąd autorzy projektu podkreślają, że jest to dopiero pierwszy etap prac, a pełne wdrożenie zakończy się dopiero po kilku latach i będzie wymagało m.in. dostosowania systemów informatycznych. 
Katalog usług zaufania znajdujący się w rozporządzeniu unijnym jest znacznie szerszy niż w obecnie obowiązującej ustawie o podpisie elektronicznym, ponieważ oprócz podpisów elektronicznych i znakowania czasem obejmuje również e-doręczenia, e-pieczęci, konserwację pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji. Zobowiązuje też do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania.
Projekt ustawy zakłada, że minister cyfryzacji przejmie rolę organu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania, a jego nadzór będzie dotyczył kwalifikowanych i niekwalifikowanych usług zaufania. Minister ma również zapewnić funkcjonowanie krajowego węzła identyfikacji eIDAS, czyli punktu, który połączy krajową infrastrukturę identyfikacji elektronicznej z infrastrukturami państw członkowskich. 
Rozporządzenie eIDAS wprowadza do obrotu prawnego nowe pojęcia. Wejdą do użycia takie terminy jak np.: kwalifikowany podpis elektroniczny (zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym) i kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu (zastępuje znakowanie czasu). Rozporządzenie wprowadza również mechanizm notyfikacji „identyfikacji elektronicznej” dla potrzeb realizacji usług online. Posiadacz środka identyfikacji elektronicznej, który wydano mu w jednym kraju członkowskim, będzie mógł skorzystać z publicznych usług online w innym kraju UE. Będzie to niekwestionowane ułatwienie dla obywateli Unii Europejskiej.
W rozporządzeniu eIDAS wskazano także zasady wzajemnego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej dla których określono poziomy bezpieczeństwa, wskazano odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa takich systemów oraz zobowiązano państwa członkowskie do współpracy w tym obszarze. 

Marta Szurek
Prawnik

Zmiany w przepisach prawa o stowarzyszeniach.

Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach weszła w życie pod koniec maja 2016 roku i wprowadziła kilka zasadniczych zmian w konstrukcji i tworzeniu stowarzyszeń.
Jedną z najistotniejszych zmian jest nowelizacja art. 9 i obniżenie wymogu liczby osób mogących założyć stowarzyszenie. Zbliżając się do średniej europejskiej, liczbę tę zmieniono z 15 na 7 osób. Konsultacje społeczne wykazały, iż wymóg zebrania 15 osób jest zbyt wysoki i zdecydowanie utrudnia cały proces – za przykład dając ustawodawstwo francuskie, gdzie do utworzenia stowarzyszenia wystarczą wyłącznie 2 osoby. 
Zmiany dotyczą też treści statutu stowarzyszenia. Teraz statut będzie musiał zawierać  postanowienia dotyczące m.in. możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu, zasad tworzenia i rozwiązywania oddziałów terenowych, struktury stowarzyszenia, organów stowarzyszenia, możliwości tworzenia wewnętrznych regulaminów czy zasad uzyskiwania osobowości prawnej.
Wprowadzono ponadto wymóg ustanowienia przedstawiciela stowarzyszenia w umowach zawieranych z członkami zarządu stowarzyszenia.
Ważne zmiany zaszły też w terminach dokonywania rejestracji stowarzyszenia. Dotychczasowe przepisy mówiły o trzymiesięcznym terminie załatwienia sprawy. Uchylenie art. 13 do 15 ustawy i rozszerzenie art. 16 ustawy zmieniło ten termin na sformułowanie „po stwierdzeniu, że statut jest zgodny z przepisami prawa”. Zwiększa to elastyczność pracy sądów, jednak wprowadza brak pewności w stosunkach na linii państwo – obywatel. 
Wiele zmian zaszło także w przepisach dotyczących stowarzyszeń zwykłych. Najbardziej donośną zmianą jest nadanie statusu tzw. „ułomnej osoby prawnej”. Całkowicie pozbawione do tej pory osobowości stowarzyszenia zwykłe, będą teraz mogły nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywane.
Te zmiany zdecydowanie wpłyną na efektywność stowarzyszeń zwykłych, a przez to może i ich popularność. 

Daniel
Prawnik

Przygotowania projektu dot. sukcesji w zakresie jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o CEIDG.

Jak wynika z obecnego stanu prawnego, najprostszym i obarczonym najmniejszymi wymogami sposobem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, jest samodzielna działalność gospodarcza lub działalność w ramach spółki cywilnej, w oparciu o rejestrację jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Dzięki stosunkowej prostocie założenia i prowadzenia własnej działalności w ten sposób, zgodnie ze statystykami CEIDG zarejestrowanych w systemie jest ponad 2 mln przedsiębiorców. 80 tys. z nich skończyło jednak już 65 rok życia. Według szacunków liczba przedsiębiorstw rodzinnych to około 1–1,2 mln podmiotów, które generują 40 proc. PKB i zatrudniają 50 proc. pracowników występujących na rynku.
Powyższe liczby nabierają szczególnego znaczenia, dopiero wówczas, gdy pod uwagę weźmie się problem sukcesji działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o CEIDG. W przypadku śmierci przedsiębiorcy, dziedziczeniu podlega bowiem jedynie jego majątek, bowiem ani firma (nazwa) zmarłego, ani jego Numer Identyfikacji Podatkowej, ani decyzje administracyjne, takie jak koncesje czy zezwolenia, nie podlegają dziedziczeniu, a przedsiębiorstwo zmarłego nie jest w żaden sposób wyodrębnione prawnie w majątku spadkodawcy. Co więcej oznacza to również, że rozwiązaniu ulegają wszelkie umowy o pracę zawarte przez zmarłego oraz jego kontrakty handlowe. Jest to problematyczne także z tego względu, iż obok rozwiązania umów handlowych  natychmiastowego wygaśnięcia ww. umów, również kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorcę stawiane są w stan natychmiastowej wymagalności, a ponadto upadkowi ulegają firmy które często prowadzone były jako rodzinna działalność. Spadkobiercy nie mogą w obecnym stanie prawnym kontynuować działalności gospodarczej zmarłego. Biorąc pod uwagę wcześniej przytoczone liczby, oraz badanie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z którego wynika, iż aż 94% ankietowanych dotkniętych zostało problemem braku regulacji w wyżej podanej kwestii, można śmiało stwierdzić, że problem ten osiągnął stan krytyczny.
Zauważone zostało to przez obecny rząd, którego Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace nad nowymi zasadami sukcesji. Zgodnie z proponowanymi zmianami, osoba będąca prokurentem spadkowym uprawniona będzie do czasowego posługiwania się numerami NIP bądź REGON zmarłego przedsiębiorcy. Prokurentem niekoniecznie będzie jeden ze spadkobierców, bowiem doświadczenie życiowe pokazuje, iż między spadkobiercami często występują zupełnie inne idee kontynuacji działalności spadkodawcy. Resort rozwoju proponuje w tym zakresie wymóg składania do spadkobierców sprawozdania w zakresie poczynionych działań przez prokurenta.
Rozwiązania, o których mowa wyżej, mają zostać wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku, a obecnie są na etapie konsultacji międzyresortowych. W wyniku wprowadzenia ww. regulacji, zmianie ulegnie co najmniej 20 aktów prawnych co może wydłużyć termin planowanego ich wprowadzenia.

Aleksander Kamiński
Prawnik
 
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania