Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu wrześniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
W pierwszej kolejności polecamy Państwu artykuł dotyczący nowych obowiązków pracodawców zwiazanych z zatrudnianiem nowych pracowników w oparciu o umowę o pracę.
Ponadto przedstawiamy Państwu informację o zmianach w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujacych niektórymi spółkami, w szczególności spółkami z udziałem Skarbu Państwa.
Omawiamy także nowe przepisy unijne dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom na rynkach kapitałowych.
Życzymy Państwu miłej lektury !


Zespół Kancelarii WBW

Zmiany w obowiązkach pracodawcy zatrudniającego nowych pracowników

Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. poz. 910) nałożono na pracodawcę zatrudniającego nowego pracownika kolejne obowiązki związane z zatrudnieniem. Obowiązki te dotyczą przede wszystkim kwestii zawarcia umowy, regulaminu pracy oraz wykazu prac lekkich w przypadku osób młodocianych.


Dotychczas dopuszczalną i stosunkowo częstą praktyką było zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę w formie ustnej, a następnie odwlekanie w czasie sporządzenie wersji pisemnej tej umowy. Często prowadziło to do niejasności między pracownikiem a pracodawcą, wynikających z braku sprecyzowania reguł i zasad świadczenia pracy, które standardowo ujete są w umowie – w szczególnosci w sytuacji, gdy pracownik przepracował już jakiś okres czasu. Kwestie te ma uregulować nowelizacja Kodeksu Pracy, której głównym zamysłem jest dostarczenie nowemu pracownikowi pełnej informacji w zakresie wszelkich istotnych dla niego kwestii jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Niespełnienie nowych wymogów może rodzić odpowiedzialność karną pracodawcy.


Pierwszym i najistotniejszym obowiązkiem jest nakaz zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, bądź potwierdzenia na piśmie ustaleń stron w zakresie stosunku pracy, rodzaju umowy oraz jej warunków i to jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracownik w konsekwencji ma uzyskać szerszą ochronę jego praw pracowniczych, czy ochronę gwarantowaną przepisami prawa ubezpieczeń społecznych. Z drugiej strony zmiana ta ma w założeniu doprowadzić do ograniczenia nielegalnego zatrudnienia.


Drugi oraz trzeci obowiązek dotyczą kwestii informacyjnych pracodawcy wobec pracownika. Pracodawca odtąd musi zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy, a młodocianego dodatkowo z wykazem prac lekkich przed dopuszczeniem go do pracy. Przed nowelizacją obydwa te obowiązki musiały być spełnione przed rozpoczęciem przez pracownika pracy. Na pierwszy rzut oka zmiana w powyższym zakresie ma charakter kosmetyczny, jednakże kryje się za nią znacznie donioślejszy przekaz. Zmiana nakłada na pracodawcę wymóg nadzoru nad spełnieniem tego obowiązku, bowiem w świetle nowego brzmienia to nie pracownik rozpoczyna pracę, lecz praca jest rozpoczynana poprzez dopuszczenie pracownika do pracy.

Aleksander Kamiński

Prawnik

 

Nowe przepisy UE zapobiegające nadużyciom na rynkach kapitałowych

W ostatnich latach na znaczeniu rośnie obrót instrumentami finansowymi na wielostronnych platformach obrotu (MTF). Istnieją również instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu jedynie na innych rodzajach zorganizowanych platform obrotu (OTF) oraz jedynie poza rynkiem regulowanym (OTC).  
 
W związku z nadużyciami związanymi z obrotem instrumentami finansowymi na tych rynkach, pojawiły się postulaty objęcia nową unijną regulacją wszelkich instrumentów finansowych, będących w obrocie na rynku regulowanym, MTF lub OTF oraz wszelkich innych zachowań lub działań, które mogą mieć wpływ na taki instrument finansowy, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w systemie obrotu. 
 
Podstawę wprowadzonych zmian stanowią: dyrektywa 2014/57/UE („Dyrektywa MAD II”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 596/2014 („Rozporządzenie MAR”) wraz z pakietem aktów wykonawczych, których publikacja zakończyła się z końcem czerwca. 
 
Najważniejsze zmiany  wprowadzane przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD II dotyczą:
• wprowadzenia jednolitej definicji pojęcia "informacja poufna" i reżimu postępowania z informacją poufną (dla polskiego przedsiębiorcy oznaczać to będzie konkretyzację przepisów dotyczących komunikowania informacji do rynku. Moc utraci rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych z 19 lutego 2009 r);
• rozszerzenia obowiązków raportowych organów spółki oraz osób z nimi związanych, w zakresie transakcji instrumentami finansowymi (obowiązek raportowania przez spółki publiczne wyznaczony  będzie jedynie przez definicję informacji poufnej, natomiast obowiązek oceny, czy konkretne zdarzenie jest informacją poufną należał będzie do spółki i to ona decydować będzie, czy taką informację należy publikować);
• definicja "nadużyć na rynku" dotyczyć będzie także nadużyć w maklerskich platformach kojarzenia ofert i alternatywnych systemach obrotu;
Przyjęte regulacje mają zastosowanie do instrumentów finansowych związanych z obrotem na rynku regulowanym; instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na MTF oraz  instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na OTF.
 
We wszystkich państwach Unii Europejskiej stosowane będą jednolite definicje przestępstw rynkowych dotyczące postępowania z informacją poufną. Harmonizacji podlegać będą także normy sankcjonujące, które obejmować będą nie tylko popełnienie uregulowanych w przepisach czynów, ale także nakłanianie, pomocnictwo i podżeganie oraz usiłowanie ich popełnienia.
 
Państwa członkowskie sankcjonować będą przypadki umyślnego wykorzystywania informacji poufnych, manipulacji rynkowych czy bezprawnego ujawniania informacji poufnych  jako przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności. 
akże osoby prawne muszą liczyć się odpowiedzialnością za nadużycia; np. z możliwością zamknięcia zakładu wykorzystywanego do popełnienia przestępstwa, lub objęcia zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
Ponadto organy regulacyjne rynku finansowego i rynku towarowego otrzymały kompetencję do nakładania grzywien w wysokości co najmniej trzykrotności zysku osiągniętego w drodze nadużyć na rynku lub co najmniej 15% obrotów w przypadku przedsiębiorstw. Jest to jednak dolna granica i państwa członkowskie mają możliwość ustalenia tej grzywny na wyższym poziomie. Przewidziano także możliwość nakładania zobowiązań finansowych nie związanych z nakładaną karą. 
 
Wprowadzane przepisy zakazują transakcji realizowanych w ramach strategii handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości,  będących źródłem nadużyć zarówno na rynkach towarowych, jak i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych. 
 
Realizacja założonych postanowień ma nastąpić m.in. dzięki wzmocnieniu współpracy  pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego.
 
Przepisy Rozporządzenia MAR i Dyrektywy MAD II z całą pewnością doprowadzą do poważnego przebudowania systemu związanego z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym. Trzeba jednak pamiętać, że Dyrektywa MAD II nie została implementowana w polskim porządku prawnym, mimo terminu, który upłynął 3 lipca 2016 r., proces legislacyjny w tej sprawie nadal trwa. 

Michał Piekarz

Prawnik

 

Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

W dniu 9 września 2016 roku w życie weszła ustawa regulująca sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych – tj. ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202). Przedmiotem regulacji ustawy są między innymi sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, państwowym osobom prawnym oraz komunalnym osobom prawnym w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających.
 
Nowe przepisy przewidują zmiany w projektach uchwał w sprawie wynagrodzeń członków organu zarządzającego. Mają one bowiem przewidywać, że wynagrodzenie całkowite składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Wysokość części stałej uzależniona została od skali działalności spółki, a przede wszystkim od wartości jej aktywów, wielkości zatrudnienia czy osiąganych przychodów. Część zmienna wynagrodzenia uzależniona jest natomiast od poziomu realizacji celów zarządczych, czyli na przykład zmniejszenia strat, wzrostu zysku czy zmiany wielkości produkcji. W odniesieniu do wynagrodzeń członków organu nadzorczego ustawa przewiduje, że projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania tych wynagrodzeń powinien określać wysokość wynagrodzenia miesięcznego w tym organie, w wysokości nieprzekraczającej iloczynu podstawy wymiaru oraz mnożnika wskazanego w ustawie (art. 10 ust. 1 ustawy). Powyższy projekt będzie mógł przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanej wyżej wysokości, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.
 
Kolejna zmiana dotyczy podmiotów uprawnionych do wykonywania praw udziałowych w spółkach z udziałem publicznym. Zostały one zobowiązane do podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego jak i członków organu nadzorczego określonych ustawą. By zrealizować powyższe, będą one musiały doprowadzić do głosowania przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników spółki projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego spółki zgodnie z ustawą oraz  do oddania głosów za ich uchwaleniem.
 
Marta Szurek

Prawnik

Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania