Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy Państwu listopadowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
W pierwszej kolejności polecamy Państwu artykuł dotyczący wchodzącego do polskiego systemu prawnego instrumentu, który ma na celu usprawnienie dochodzenia roszczeń w sporach tansgranicznych w sprawach cywilnych i handlowych – europejskiego nakazu zabezpieczenia. 
Ponadto przedstawiamy Państwu informację o planowanych zmianach w zakresie ustawy o instrumentach finansowych.
Omawiamy także orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który analizował kwestie związane z kosztami uzyskania przychodu w sytuacji korzystania z wizerunku osoby fizycznej.
 
Życzymy Państwu miłej lektury !
Zespół Kancelarii WBW

Nowelizacja ustawy o instrumentach finansowychy

W dniu 25 października 2016 roku Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o instrumentach finansowych, który przewiduje m.in. zniesienie podziału rynku na giełdowy i pozagiełdowy oraz nadaje Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do wydawania zezwolenia na prowadzenie rynku regulowanego. Tym samym rząd uznał za słuszne stanowisko wyrażone przez autora projektu nowelizacji, iż faktyczne różnice między rynkiem giełdowym a pozagiełdowym nie są wystarczająco istotne, aby uznać za uzasadnione dalsze rozróżnianie dwóch typów rynku regulowanego. W konsekwencji oba wymienione typy rynku będą objete tym samym pojęciem rynku regulowanego. Projekt ten został skierowany do Sejmu celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.
Nowe regulacje wprowadzą też zmiany w zakresie ewidencji instrumentów pochodnych: sprecyzują zakres zezwoleń na prowadzenie tej ewidencji przy jednoczesnym określeniu urządzeń ewidencyjnych, zdefiniują podmioty uprawnione do prowadzenia ewidencji instrumentów pochodnych, jak i wskażą zasady ustalania podmiotów uprawnionych do danego instrumentu pochodnego, zasady przenoszenia praw i obowiązków z określonych instrumentów pochodnych.
Nowe uprawnienia nadano też Komisji Nadzoru Finansowego, albowiem będzie mogła występować o udzielenie informacji dotyczących inwestycji w Polsce dokonywanych przez podmioty nieprowadzące działalności na terytorium Rzeczypospolitej, które są stroną transakcji giełdowych, a nie mają obowiązku ewidencjonowania zawieranych transakcji na derywatach na żadnych rachunkach. Kolejna zmiana dotyczy organu wydającego zezwolenie na  prowadzenie rynku regulowanego – projekt przewiduje, że nie będzie nim minister finansów, ale Komisja Nadzoru Finansowego, czego celem jest skrócenie procesu licencjonowania w Polsce giełd instrumentów finansowych oraz skupienie spraw związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym w całości w ustawowo powołanym do tego zadania ogranie, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 
Marta Szurek
Prawnik

Korzystanie z wizerunku – kwestie prawa autorskiego i podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku wydanym w sprawie pod sygnaturą II FSK 795/16 z 26 lipca 2016 r. zajął stanowisko w zakresie prawa autorskiego do korzystania z wizerunku osob fizycznych. W ocenie sądu wizerunek danej osoby fizycznej nie jest sam w sobie utworem, w związku z czym wynagrodzenie z tytułu korzystania z wizerunku nie podlega reżimowi przepisów dotyczących wynagrodzenia z tytułu praw autorskich czy za rozporządzanie prawami autorskimi. NSA stwierdził, że  wizerunek danej osoby, staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Przedmiotem sprawy, na tle której zostały wyartykułowae powyższe stanowisko były umowy, na podstawie których, za określonym wynagrodzeniem, udzielono prawa do wykorzystania wizerunku konkretnych osób w trakcie określonego umową czasu. Wypłacane z tego tytułu świadczenia zostały zaliczone do źródła przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT – przychód m.in. z praw autorskich i pokrewnych -  i przy ustalaniu podstawy opodatkowania zastosowano 50 – procentową stawkę kosztów uzyskania przychodu. W ocenie organów podatkowych przychody z tych umów należało zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ustawy o PIT i zastosować 20 – procentową stawkę kosztów uzyskania przychodów.
NSA rozstrzygając powyższy spór stwierdził, że wizerunek danej osoby nie stanowi sam w sobie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Samo wyrażenie zgody na korzystanie z wizerunku nie statuuje go jako utworu. Prawo do wizerunku nie jest też prawem pokrewnym. Dopiero przedstawienie wizerunku przez twórcę wizerunku, w formie wskazanej we wspomnianej ustawie, stanowić będzie utwór i tylko wtedy w związku z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich lub gdy dojdzie do rozporządzania przez twórcę prawami autorskimi, możliwe będzie zastosowanie 50-procentowej stawki kosztu uzyskania przychodu. Tym samym NSA zgodził się w tym zakresie z organami podatkowymi.
 
Michał Piekarz
Prawnik

Europejski nakaz zabezpieczenia w transgranicznym dochodzeniu należności w sprawach cywilnych i handlowych

Dnia 15 listopada 2016r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw dotyczących zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika – w tym przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ma na celu dostosowanie prawodawstwa polskiego do rozporządzeń Unii Europejskiej w sprawie transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych, które w założeniu ma na celu uproszczenie zasad dochodzenia roszczeń pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich UE oraz łatwiejsze zapokojenie należności.
Przy założeniu, że wspomniania powyżej nowelizacja wejdzie w życie w kształcie zaproponowanym przez rząd, wierzyciel będzie mógł uzyskać zabezpieczenie na rachunku bankowym dłużnika niezależnie od państwa członkowskiego, w którym rachunek ten jest prowadzony. Ponadto wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku będzie automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie bez potrzeby wszczynania odrębnego postępowania. Samo jednak wykonanie zabezpieczenia będzie się odbywać według procedur poszczególnych państw członkowskich. W Polsce przykładowo będzie to prawdopodobnie procedura zajęcia rachunku bankowego.
Nakaz zabezpieczenia będzie można uzyskać na każdym etapie postępowania – zarówno przed wydaniem orzeczenia, jak i po jego wydaniu. Ponadto wydanie nakazu będzie uprawniało do uzyskania informacji na temat stanu rachunku bankowego dłużnika. W tym celu państwa członkowskie zostały zobowiązane do stworzenia mechanizmu umożliwiającego dostęp do tych informacji.
Zgodnie z projektem ustawy czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia w Polsce powierzono komornikom. Za złożenie wniosku o udzielenie nakazu będzie pobierana opłata w wysokości 100 zł.
 
Daniel Baś
Prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania