Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy Państwu grudniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.

W tym miesiącu zwracamy Państwa uwagę na wchodzące od stycznia 2017 roku zmiany w prawie podatkowych,m.in. w zakresie kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w ustawach, majace na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

Prezentujemy także krótkie omówienie uchwały Sądu Najwyższego w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działaności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu dla zarządzających upadłymi spółkami.

Ponadto prezentujemy informację w zakresie projektu ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

Jednocześnie korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia pomyślności w nowym 2017 roku.

 

Życzymy Państwu miłej lektury !

Zespół Kancelarii WBW

Zaostrzenie sankcji wobec menadżerów upadłych spółek

Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 2016 r. (III CZP 48/16) zajął stanowisko w przedmiocie możliwości  złożenia wniosku o wszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie, czy uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest każdy wierzyciel dłużnika, czy tylko wierzyciel, którego wierzytelność już istniała w okresie zajmowania funkcji przez tę osobę, tj. który w czasie właściwym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości byłby na liście wierzycieli pokrzywdzonych? Sąd Najwyższy udzielając odpowiedzi wyraził pogląd, w myśl którego uprawniony do złożenia wniosku jest także wierzyciel, którego wierzytelność powstała po zaprzestaniu pełnienia funkcji członka zarządu. 
 
Art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego przewiduje możliwość nałożenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Zakaz może zostać orzeczony na okres od roku do lat dziesięciu, jednak wyłącznie na wniosek, np.  wierzyciela czy syndyka.  
 
W uzasadnieniu uchwały czytamy, iż przepis ten nie zwiera wymogu istnienia wierzytelności w danej chwili, nie ma to więc zatem  - z tego punktu widzenia - znaczenia dla istnienia legitymacji wierzyciela występującego z wnioskiem. 
 
Sąd Najwyższy odniósł się także do zagadnień ogólnych związanych ze skargą, która służyć ma "wyeliminowaniu z obrotu gospodarczego nierzetelnego dłużnika (upadłego) bądź jego nierzetelnych zarządców". Ponadto podniesiony został brak bezpośredniego związku między zaniechaniem, do którego zobowiązany jest członek zarządu, a pokrzywdzeniem takiego wierzyciela. Zaakcentowano także potencjalne trudności w ustaleniu dokładnego składu osób uprawnionych do reprezentacji spółki w momencie, który byłby wyznacznikiem istnienia lub nie legitymacji wierzyciela. W świetle nierzadkich zmian w obsadzie organów spółki ustalenia takie mogłyby być niezwykle utrudnione.
 
Stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy niewątpliwie zaostrza kwestię odpowiedzialności za rzetelne prowadzenie spraw przedsiębiorcy, co - dla osób zainteresowanych stałym funkcjonowaniem w rzeczywistości biznesowej - oznaczać może przymusową przerwę w przypadku zaniedbywania nałożonych prawem i zasadami etyki biznesowej obowiązków. 
 
Michał Piekarz
Prawnik
 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przyjęte przez Sejm

W dniu 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjał poprawki Izby Wyżej Parlamentu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która w swym założeniu ma wprowadziż szereg udogodnień dla podmiotw prowadzących działalność gospodarczą.   
Jedną z ciekawszych zmian zaproponowanych przez Senat jest wprowadzenie klauzuli pewności prawa. Przykładowo konsekwencją wprowadzenia tej klauzuli dla podmiotów gospodarczych, względem których prowadzona jest kontrola, będzie możliwość wniesienią skargi na przewlekłość czynności kontrolnych oraz zmuszenie organów do planowania i uprawdopodabniania naruszeń prawa jeszcze przed kontrolą. Zmiana ma dotyczyć także prawa podatkowego: klauzula ma chronić przedsiębiorców przed zmianą przepisów podatkowych na podobnych zasadach, jak w przypadku posiadania indywidualnej interpretacji przepisów. Warunkiem ochrony jest postępowanie przez tych przedsiębiorców niposiadających interpretacji według utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Wprowadzono także instytucję „objaśnień podatkowych” wydawanych przez ministra właściwego ds. finansów – będą to proste i przystępne objaśnienia przepisów podatkowych.
Natomiast zmiany Kodeksu pracy będą dotyczyć m.in. zmian w zasadach ustalania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według nowej ustawy obowiązek będzie ciążył na pracodawcach zatrudniających 50 lub więcej pracowników. Do tej pory limitem było 20 zatrudnionych. Ponadto planuje się przedłużyć termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – z 14 do 21 dni.
W prawie budowlanym najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ. Według nowych przepisów już po 21 dniach, a nie jak do tej pory po 30, będzie można uznać, iż organ wyraził milczącą zgodę. Zmiany znoszą też obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę na niektóre roboty budowlane. 
Większość przepisów ustawy ma wejdzie w życie wraz z nowym rokiem.

Daniel Baś
Prawnik
 

Zwiększenie ochrony inwestorów na rynku kapitałowym

Bezpieczeństwu na rynku kapitałowym sprzyjać będą nowe przepisy dotyczące obrotu instrumentami finansowymi. Podstawowym celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku m.in. większe kary obowiązywać będą za wykorzystanie informacji poufnych.
Uzasadnienie powyższego projektu traktuje, iż "ogólnym celem nowych regulacji jest zwiększenie ochrony inwestorów przy zapewnieniu integralności rynku, spójnego podejścia do nadużyć oraz równych warunków działania. Ma to zostać osiągnięte poprzez zaktualizowanie i ujednoznacznienie katalogu instrumentów finansowych i rynków, wzmocnienie uprawnień organów nadzoru oraz ograniczenie opcji i swobody państw członkowskich w formułowaniu odpowiednich przepisów, a przez to wzmocnienie odstraszającego charakteru kar za nadużycia na rynku".
Nowelizacja przewidziała szeroki wachlarz sankcji między innymi za wykorzystywanie informacji poufnych, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do wykorzystania informacji poufnych i za manipulacje na rynku finansowym dyrektywa unijna zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia kary pozbawienia wolności do 4 lat; bezprawne ujawnianie informacji poufnych grożą natomiast 2 lata pozbawienia wolności. Sankcje karne za najpoważniejsze nadużycia mają być nakładane zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, przy czym osoby prawne mają podlegać sankcjom obejmującym zarówno grzywny karne jak i kary pieniężne niemające charakteru karnego.
Jak dotąd nie wszystkie właściwe organy krajowe miały do dyspozycji pełny wachlarz uprawnień umożliwiających im reagowanie na nadużycia na rynku za pomocą odpowiednich sankcji, a w szczególności nie wszystkie państwa członkowskie przewidziały stosowanie administracyjnych kar pieniężnych za wykorzystywanie informacji poufnych oraz manipulację na rynku.
Jednakże zwrócić należy uwagę na potrzebę dostosowania do warunków krajowych wysokości wprowadzonych sankcji pieniężnych, ponieważ zastosowanie za wysokich kar stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i stwarza ryzyko potencjalnych zakłóceń infrastruktury sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce.
 
Marta Szurek
Prawnik
 

Zmiany w prawie podatkowym – zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Dnia 29 listopada Sejm uchwalił nowelizację szeregu ustaw, m.in. PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej, dotyczącą w szczególności podniesienie kwoty wolnej od podatku. Przyjęto degresywne stawki kwotowe. To oznacza, że z największych ulg będą korzystali najbiedniejsi – z kwoty wolnej od podatku w wysokości 6.600 zł będą korzystać tylko osoby osiągające roczny dochód w takiej lub niższej wysokości. Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 złotych, ale mniej niż 11.000 złotych rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3.091 złotych. Dla osób osiągających dochód w przedziale od 11.000 zł do 85.528 zł rocznie sytuacja pozostanie bez zmian, tj. kwota wolna od podatku wyniesie 3091 zł (tyle co obecnie). Dalej wysokość kwoty wolnej od podatku będzie się stopniowo zmniejszać. Osoby zarabiające rocznie powyżej kwoty 127.000 zł będą pozbawione przywileju korzystania z kwoty wolnej od podatku.
Nowelizacja jest reakcją na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że tak niskie stawki kwoty wolnej od podatku, a w szczególności wieloletni brak waloryzacji jej wysokości są niezgodne z konstytucją i naruszają zasadę zapewnienia minimum egzystencji.
W ustawie znalazł się także zapis o wyłączeniu mocy ochronnej indywidualnych interpretacji podatkowych przy tzw. agresywnym planowaniu podatkowym, czyli takiej optymalizacji podatkowej, która polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych i rozbieżności pomiędzy dwoma krajowymi systemami podatkowymi.
 
Daniel Baś
Prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania