Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy Państwu styczniowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
Tym razem skupiamy się w szczególnosci na nowych rozwiązaniach, które weszły do polskiego porządku prawnego z początkiem roku, m.in. w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w podatku VAT, CIT, obniżeniu limitu transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców.
Polecamy Państwu także artykuł o zmianach w kodeksie cywilnym w zakresie sposobu liczenia terminów oraz o wprowadzeniu możliwości ustanawiania prokury łącznej niewłaściwej.
Życzymy Państwu miłej lektury !
Zespół Kancelarii WBW

Rewolucyjne zmiany w zasadach ustalania minimalnego wynagrodzenia

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wprowadziła minimalną stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która obecnie wyniesie 13 zł brutto za godzinę. Poziom minimalnej stawki godzinowej został skorelowany z wysokością ustalanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2000 złotych brutto) tj. minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Celem regulacji jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz dodatkowa ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Nowe zasady dotyczą także tzw. samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo (tzn. nie zatrudniają pracowników, nie współpracują ze zleceniobiorcami itp). Stawka godzinowa nie dotyczy jednak osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne. Z zakresu obowiązywania ustawy wyłączono także określone w niej umowy opiekuńcze.
Wskazać należy, iż na strony umów zlecenia czy umów o świadczenie usług nałożono także określone obowiązki związane m.in. z ewidencjonowaniem ilości godzin wykonywania zlecenia czy usługi, potwierdzenia warunków zawartej umowy w przewidzianych przepisami formach, czy obowiązek przechowywania dokumentacji w zakresie ilości godzin poświęconych na wykonanie zlecenia.
Ustawa zlikwidowała przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika etatowego ze względu na staż pracy. Od nowego roku wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości. W ustawie znalazły się przepisy nakładające na Państwową Inspekcję Pracy zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano kary od 1000 do 30.000 złotych.

Filip Zelek
Prawnik

 

Pakiet noworocznych zmian w prawie gospodarczym

Nowy rok 2017 przyniósł prawu gospodarczemu szereg zmian takich jak między innymi liberalizacja rynku gazu, likwidacja resortu skarbu, i co najistotniejsze, kluczowe zmiany w podatkach VAT i CIT.
1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa, a rola koordynatora polityki właścicielskiej przypadnie prezesowi Rady Ministrów.
Powstanie też Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego zapewniającego prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego jak i opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.
Jedną z najważniejszych zmian nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa, co więcej ustawa zakłada też wprowadzenie ważnych gwarancji ochrony interesów przedsiębiorców w toku kontroli np. możliwość skargi do sądu na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli, uprawdopodabniania.
Jeżeli chodzi o liberalizację rynku gazu, nowe rozwiązania pozwolą na  stopniowe znoszenie obowiązku spoczywającego obecnie na przedsiębiorstwach obrotu gazem ziemnym. Przewidziano rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego, aczkolwiek uwalnianie cen dla poszczególnych grup odbiorców nastąpić ma w różnych terminach.
Największą z wyżej opisanych nowelizacji, jest nowelizacja ustawy o VAT. Jej celem jest ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez między innymi przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Poza tym stawki VAT na poziomie 8 i 23 procent zostaną utrzymane.
Dojdzie także do obniżki stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT - których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Inna wchodząca w życie nowelizacja ustawy o CIT zakłada obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy.
Od 2017 roku wzrośnie  też kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających - do 6,6 tys. zł, ale zarabiający ponad 127 tys. zł rocznie stracą prawo do tego odliczenia.
 
Marta Szurek
Prawnik
 

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych dla firm od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawa o podatku PIT, CIT i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która 1 stycznia 2017 roku weszła w życie, przewiduje obniżenie limitu transakcji gotówkowych z udziałem przedsiębiorców z aktualnie obowiązujących 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Ponadto nowelizacja ustawy o CIT zakłada, że płatności powyżej kwoty limitu, dokonywane przez przedsiębiorców bez pośrednictwa rachunku bankowego nie będą mogły być zaliczone na rzecz kosztów uzyskania przychodów.  W przypadku dokonania transakcji w sposób niezgodny z postanowieniami ustawy i zaliczenia tych transakcji jako koszty uzyskania przychodu, przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedniego zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu, lub - w braku takiej możliwości - zmniejszenia przychodu w miesiącu, w którym płatność taka została dokonana.
Wprowadzenie niższego limitu ma być uzasadnione oczekiwanym zmniejszeniem tzw. „szarej strefy” i zwiększeniem w związku z tym wpływów do budżetu. Ministerstwo Finansów za przykład stawia Hiszpanię i Portugalię, gdzie ograniczenie wysokości transakcji gotówkowych spowodowało spadek „szarej strefy” o ok. 2 % PKB.
Warto także wspomnieć, iż zgodnie z nowymi przepisami transakcja dokonywana musi być za pośrednictwem rachunku płatniczego, natomiast w poprzednim brzmieniu mowa była o rachunku bankowym. Oznacza to, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, że przy dokonywaniu płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi (w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itd.), wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony.
Należy jednak pamiętać, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, że przepisy regulujące powyższe kwestie nie dotyczą zobowiązań wzajemnych - potrącenia i barteru (wymiany bezgotówkowej), które nie należą do kategorii płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym, w związku z czym nie można do nich stosować powyższych przepisów. 
 
Michał Piekarz
Prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania