Szanowni Państwo,
 
Przedstawiamy Państwu lutowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
W pierwszej kolejności przedstawiamy założenia nowej ustawy Prawo przedsiębiorców, będącej jedną z podstawowych elementów tzw. Konstytucji Biznesu, a która w niedalekiej przyszłości ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. 
Polecamy Państwu także artykuł o zmianach w zakresie sposobu zakładania spółek z organiczoną odpowiedzialnością za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Warto także zapoznać się z projektowanymi zmianami kodeksu spółek handlowych w przedmiocie dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych.
Życzymy Państwu miłej lektury !
Zespół Kancelarii WBW

Pakiet noworocznych nowelizacji

 
23 stycznia bieżącego roku, do Sejmu został wniesiony rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja dotyczy wyeliminowania możliwości korzystania ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego.
 
Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tryb S-24) i zastosowaniu do podpisania umowy oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zwykłego podpisu elektronicznego, którego wymogi zdefiniowane są w przepisach wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości (obok tego podpisu jest możliwe korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego - do tej pory określanego jako „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP). Rozwiązanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, mianowicie, liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanych w trybie S-24 systematycznie wzrasta i na dzień dzisiejszy stanowią one prawie połowę wszystkich nowotworzonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W sumie, w okresie od stycznia 2012 roku do listopada 2015 roku zawiązano w trybie S-24 36.678 spółek z o.o.
Na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców wpłynęły przede wszystkim nieskomplikowane dla użytkowników rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego wymaganego do podpisania umowy i złożenia wniosku do KRS. Do jego złożenia wystarcza założenie konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi procesu zawiązania spółki oraz aktywacja w podpisu w systemie. Wymagane jest podanie stosunkowo ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji).
Zważywszy na bezpieczeństwo obrotu i chęć eliminacji rozwiązań mogących prowadzić do nadużyć, autorzy nowelizacji proponują rezygnację ze zwykłego podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i umożliwienie stosowania w tym zakresie wyłącznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej). Takie rozwiązanie będzie systemowo spójne z rozwiązaniami, jakie już obowiązują w odniesieniu do zawiązywania w systemie S-24 spółki jawnej i spółki komandytowej.
Wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 wymaga nowelizacji 3 ustaw, tj. Kodeksu spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marta Szurek
Prawnik

Konstytucja Biznesu częściowo oddana do konsultacji społecznych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju, w pierwszej połowie lutego 2017 roku do konsultacji społecznych przekazana została najważniejsza ustawa całego pakietu ustaw wchodzących w skłąd tzw. Konstytucji Biznesu –  Prawo przedsiębiorców. Nowa ustawa ma zastąpić obowiązującą od 2004 roku ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz ogólnych zasad, określanych przez wicepremiera Morawieckiego mianem „źródła realnych gwarancji dla biznesu”,  które urzędnicy będą musieli brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców, przewiduje szereg konkretnych rozwiązań, których celem jest urzeczywistnienie wolności gospodarczej i przyniesienie przedsiębiorcom wymiernych korzyści finansowych.
Wybrane rozwiązania zawarte w ustawie:
• Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie już uznawana za działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby zajmujące się np. dorywczo handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.  
• Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.
• Równolegle, ale już poza pakietem Konstytucji Biznesu, Ministerstwo Rozwoju przygotowuje rozwiązanie, dzięki któremu małe firmy, które osiągają niewielkie przychody, będą płaciły niższe składki. Projekt ustawy zostanie przedstawiony jeszcze w tym kwartale.  
• Dokument proponuje utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców, który będzie stał na straży ich praw. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji miedzy przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.
• Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. Zadaniem Komisji będzie m.in. identyfikacja i omawianie problemów dotykających polskich przedsiębiorców np. w relacjach z administracją, współpraca przy opracowywaniu aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie naruszać kompetencji Rady Dialogu Społecznego. 
• Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.
• Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.
• Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu. Proces ten zostanie rozłożony w czasie.
• W Konstytucji Biznesu znalazły się podstawowe zasady tworzenia prawa gospodarczego. Ograniczą one m.in. obciążenia nakładane na przedsiębiorców w przygotowywanych ustawach.
 
Przewidywany termin wejścia w życie Prawa przedsiębiorców to wrzesień 2017 r.

Filip Zelek
Prawnik

Projekt zmian Kodeksu Spółek Handlowych – czy nastąpi koniec dokumentów akcji w spółkach?

27 stycznia 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości został przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych zakładający wprowadzenie obowiązku dematerializacji akcji, tj. zmiany formy akcji z formy dokumentu na formę zapisu w systemie teleinformatycznym. Tym samym z przepisów Kodeksu spółek handlowych usunięte zostałyby postanowienia związane z „tradycyjną” formą akcji. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu proponowana zmiana ma na celu usprawnienie obrotu akcjami oraz funkcjonowania spółek akcyjnych. 
Zniesienie formy dokumentu niesie za sobą także konieczność stworzenia systemu, w ramach którego zdematerializowane akcje będą rejestrowane. Projekt zakłada powstanie rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. domy maklerskie). Wybór podmiotu prowadzącego rachunek spółki pozostawiony ma być decyzji walnego zgromadzenia spółki. W rejestrze umieszczane byłyby dane dotyczące akcjonariatu, takie jak np. firma, nazwisko, adres, siedziba czy  miejsce zamieszkania. Uchylone w myśl projektu miałyby zostać przepisy kodeksu spółek handlowych m.in. mówiące o księdze akcyjnej, w efekcie wprowadzenia obowiązku powstania rejestru akcjonariuszy.
Obecnie Kodeks spółek handlowych przewiduje konieczność dematerializacji akcji wyłącznie spółek publicznych i to w odniesieniu do akcji będących przedmiotem oferty publicznej. Resort Finansów zaznacza, że obecna konstrukcja akcji na okaziciela uniemożliwia identyfikację uprawnionego z tych akcji, co ogranicza możliwość przepływu informacji podatkowych dotyczących tych akcjonariuszy. Zmiany proponowane w projekcie maja również na celu ograniczenie procederu prania brudnych pieniędzy. Pomysłodawcy projektu wskazują, iż podobne mechanizmy zostały wprowadzone w innych krajach europejskich (Wielka Brytania, Czechy, Luksemburg, Szwajcaria i Belgia).
Dematerializacja akcji ma się odnosić odpowiednio także do innych tytułów uczestnictwa w spółce, np. świadectw założycielskich, świadectw użytkowych, czy warrantów subskrypcyjnych. Utrzymany zostałby podział na akcje na okaziciela i akcje imienne, choć faktycznie straciłby on zupełnie znaczenia praktyczne. Omawiane zmiany spowodują, że każda akcja będzie de facto akcją rejestrową, umożliwiającą identyfikację akcjonariusza. 
Do korzyści, jakie mają płynąć z proponowanych zmian Ministerstwo Sprawiedliwości zalicza m.in. zwiększenie pewności stosunków w spółce poprzez identyfikację akcjonariatu, rezygnację z procedur związanych z odtwarzaniem, umarzaniem, wydawaniem etc. dokumentu akcji, czy przyspieszenia komunikacji z  akcjonariuszami przy większym wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Michał Piekarz
Prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania