Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu majowe wydanie newslettera Kancelarii WBW Weremczuk Bobeł & Wspólnicy.
W pierwszej kolejności polecamy Państwu artykuł poświęcony założeniom ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji, która stanowi implementację unijnej dyrektywy.
Prezentujemy także artykuł o zmianach w zakresie ochrony pracy kobiet ciężarnych i matek karmiących.
Informujemy ponadto o zmianach w zakresie zakałdania spółek przez internet.
Życzymy Państwu miłej lektury !
Zespół Kancelarii WBW

Zmiany w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszania prawa konkurencji

Nowa unijna regulacja tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej (tzw. Dyrektywy private enforcement) ma na celu ujednolicenie i ułatwienie każdemu dochodzenia odszkodowania za naruszenie reguł konkurencji. W Polsce implementacja tych założeń ma nastąpić poprzez przepisy ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, której ostateczny kształt nadaje obecnie polski parlament.
Najistotniejszą zmianą przewidzianą w niniejszej regulacji jest wprowadzenie domniemania prawnego traktującego o wyrządzeniu szkody w każdym przypadku naruszenia prawa konkurencji. Odszkodowanie będzie obejmowało faktyczną szkodę i utracone zyski oraz odsetki od dnia wyrządzenia szkody do dnia zapłaty. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady dochodzenia odsetek za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (odsetki nalicza się od chwili wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia).
Kolejną z nowinek jest też szczególny tryb wyjawienia środków dowodowych tj. disclosure, co umożliwia zwrócenie się w toku procesu przez poszkodowanych do Sądu z wnioskiem o ujawnienie dowodu będącego w posiadaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie będą jednak podlegały wyjawieniu oświadczenia składane przez sprawców w ramach programu łagodzenia kar (leniency) i propozycje ugodowe. Przewidziano także czasowy zakaz wyjawiania dokumentów wytworzonych w ramach postępowania prowadzonego przez organ ochrony konkurencji, do momentu jego zakończenia.
 
Marta Szurek
Prawnik
 

Zmiany w prawie pracy - nowe przepisy dotyczące pracujących ciężarnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią nastąpiły dość daleko idące zmiany w zasadach świadczenia pracy przez kobiety.
Wskutek nowych regulacji zmieniły się zasady świadczenia pracy przez kobiety ciężarne przed komputerem. Według poprzednio obowiązujących przepisów maksymalny czas ich pracy na stanowisku zinformatyzowanym wynosił 4 godziny. Przez pozostałe 4 godziny pracodawca musiał zobowiązać pracownicę do wykonywania innych zadań, a w przypadku braku takiej możliwości zmuszony był zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Takie rozwiązania spotykały się z powszechną krytyką, zaś ich zmianę w świetle dzisiejszej powszechności pracy przed ekranem komputera należy ocenić pozytywnie.
Nowe regulacje przewidują maksymalny czas pracy kobiety ciężarnej przed monitorem w wymiarze 8 godzin, przy czym na każdą godzinę takiej pracy pracownica będzie mogła korzystać z 10 minutowej przerwy (max. 50 min. nieprzerwanej pracy przed monitorem). Celem takiego rozwiązania nie jest skrócenie czasu pracy, lecz odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego ciężarnej, zgodnie z zaleceniami Państwowego Instytutu Badawczego.
Kolejna zmiana dotyczy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Dla kobiet w ciąży ich masa nie może przekraczać 3 kg, natomiast normy dla karmiących mam to podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej i 10 kg - przy pracy dorywczej, a także ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
 
Sylwester Silski
Prawnik
 

Ważne zmiany w dostępie do usług systemu S24

Zakładanie spółek przez internet wymagać będzie skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem ePUAP, co można przyczynić się do znaczącego zminiejszenia popularności powoływania do życia spółki przez internet.   
Jak wskazuję Ministerstwo Sprawiedliwości, autor ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, są one konsekwencją rosnącej liczby nadużyć i oszustw wynikających z dotychczasowej łatwości składania podpisu w systemie S24. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż dotychczas do utworzenia takiej spółki przy pomocy „zwykłego” podpisu elektronicznego wystarczyło bowiem jedynie założenie konta w systemie teleinformatycznym i podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Nie daje to jednak stuprocentowej pewności, że podmiot składający podpis pod umową jest rzeczywiście tą osobą, którą została wskazana jako zawierająca umowę spółki. 
Obecnie sytsyem opiera się na weryfikacji zgodności wskazanego przez użytkownika numeru PESEL z danymi z rejestru PESEL. W przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, nie jest możliwe przeprowadzenie takiej weryfikacji.
 
Filip Zelek
Prawnik
Niniejszy newsletter ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako porada prawna. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości zawarte w informacjach przekazywanych w newsletterze.
   

Poprzednie wydania